KUH3011 - Visuell kultur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Pensum omfatter et utvalg verk og faglitteratur som gir kandidaten innføring i hovedsaklig forklarings- og forståelsestradisjoner hentet fra moderne humanistiske vitenskapsproblemer.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført emnet skal kandidaten ha:
- Inngående kjennskap til et utvalg verk innenfor det visuelle kulturfeltet
- Inngående kjennskap til faglitteratur, hovedsaklig hentet fra humanistiske forklarings- og forståelsestradisjoner, som karakteriserer studiet av visuell kultur
- Avansert kunnskap om sentrale historiske, teoretiske og analytiske problemstillinger innenfor visuell kultur som fagfelt.
- Forståelse for nøkkelbegreper og innsikt i sentrale tilnærminger til studiet av visuell kultur
- Oversikt over de sentrale fagdisiplinene som har bidratt til utviklingen av visuell kultur som fagfelt og inngående kjennskap til konkrete bidrag

Ferdigheter
Etter å ha fullført emnet skal kandidaten kunne:
- redegjøre for den visuelle kulturens historie, utvikling og utbredelse
- identifisere og analysere karakteristiske trekk ved ulike visuelle kulturer
- formulere og kritisk drøfte problemstillinger innenfor fagfeltet visuell kultur
- skrive en lengre, selvstendig og sammenhengende tekst som enten drøfter et teoretisk tema innenfor visuelle kulturstudier, eller analyserer et spesifikt visuelt-kulturelt fenomen ved hjelp av teoretiske og metodiske grep gjennomgått i løpet av emnet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning og seminar.

Obligatorisk aktivitet: Presentasjon av muntlig seminarinnlegg av et pensumsrelatert analytisk problem. Seminarinnlegget må være godkjent før studentene kan framstille seg til sluttvurdering i emnet.

Studentene plikter å gjøre seg kjent med resultater og å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig seminarinnlegg

Mer om vurdering

Sluttvurderingen består av en skriftlig oppgave som vurderes med bokstavkarakter. Omfanget på oppgaven skal være på ca 6000 ord.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kunst og politikk (MKUH)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i kunst og politikk.

Kursmateriell

Pensum er på ca. 1200 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KM3011 15.0 01.09.2016
MV3011 15.0 01.09.2016
MV3015 15.0 01.09.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
27.11.2017

Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.