course-details-portlet

KLMED8008 - Analyse av repeterte målinger

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker A

Faglig innhold

Problemer og fordeler med avhengige observasjoner. Summasjonsmål (areal under kurve (AUC), stigningskoeffisient, min/max verdi) Kovarians- og korrelasjon. Justering for måling ved baseline. Varianskomponenter. Lineær, sammensatt modell med faste og tilfeldige effekter ("linear mixed effect models"). Bruk av relevant programvare (Stata)

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomgått kurset skal studenten være i stand til å: • Forstå betydningen av avhengighet i grupperte og repeterte målinger, og hvordan denne avhengigheten endrer tilnærmingen til statistisk analyse og modellering; såvel som konsekvensene av å ikke ta denne informasjonen i betraktning • Identifisere grupper og potensiell avhengighet ved å betrakte forsøksoppsettet og/eller det resulterende datamaterialet • Forstå prinsippene for forsøksoppsett der ekperimentelle faktorer varierer både mellom og innen grupper • Gjennomføre enkle, deskriptive analyser som beregning av utvalgs-kovarians og korrelasjon; inklusive grafisk visualisering med scatterplot, for å belyse nøkkelegenskaper ved grupperte og/eller repeterte målinger • Gjennomføre og tolke varians-komponent estimering, justering for baseline verdi i randomiserte studier vhja. kovarians-analyse • Gjennomføre og tolke lineær sammensatt modell med tilfeldig konstantledd, og med tilfeldig konstantledd og tilfeldig stigningstall for kovariater • Forstå de spesielle egenskapene ved målinger langs tidsaksen, inklusive muligheten for autoregressive residualer

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger med veiledning. Emneinformasjon vil publiseres på http://folk.ntnu.no/eiriksko/KLMED8008/KLMED8008v17.html før undervisningsstart.

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende innen medisin, helsefag eller samfunnsvitenskapelige fag. Medisinstudenter opptatt på Forskerlinjen. Andre med redusert kompetanse etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Lærebok: Rabe-Hesketh & Skrondal (2012). Multilevel and Longitudinal Modeling Using Stata; Volume 1: Continuous Responses. Stata Press

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KLMED8006 2.0 HØST 2010
ST2303 2.0 HØST 2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medisin
  • Statistikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering
01.06.2022

Innlevering
09.06.2022


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU