course-details-portlet

KLMED8008 - Analyse av repeterte målinger

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker A

Faglig innhold

Problemer og fordeler med avhengige observasjoner.Summasjonsmål (areal under kurve (AUC), stigningskoeffisient, min/max verdi)Kovarians- og korrelasjon.Justering for måling ved baseline.Varianskomponenter.Lineær, sammensatt modell med faste og tilfeldige effekter ("linear mixed effect models").Bruk av relevant programvare (Stata)

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomgått kurset skal studenten være i stand til å: • Forstå betydningen av avhengighet i grupperte og repeterte målinger, og hvordan denne avhengigheten endrer tilnærmingen til statistisk analyse og modellering; såvel som konsekvensene av å ikke ta denne informasjonen i betraktning • Identifisere grupper og potensiell avhengighet ved å betrakte forsøksoppsettet og/eller det resulterende datamaterialet • Forstå prinsippene for forsøksoppsett der ekperimentelle faktorer varierer både mellom og innen grupper • Gjennomføre enkle, deskriptive analyser som beregning av utvalgs-kovarians og korrelasjon; inklusive grafisk visualisering med scatterplot, for å belyse nøkkelegenskaper ved grupperte og/eller repeterte målinger • Gjennomføre og tolke varians-komponent estimering, justering for baseline verdi i randomiserte studier vhja. kovarians-analyse • Gjennomføre og tolke lineær sammensatt modell med tilfeldig konstantledd, og med tilfeldig konstantledd og tilfeldig stigningstall for kovariater • Forstå de spesielle egenskapene ved målinger langs tidsaksen, inklusive muligheten for autoregressive residualer

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger med veiledning.Emneinformasjon vil publiseres på http://folk.ntnu.no/eiriksko/KLMED8008/KLMED8008v17.htmlfør undervisningsstart.

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende innen medisin, helsefag eller samfunnsvitenskapelige fag. Medisinstudenter opptatt på Forskerlinjen. Andre med redusert kompetanse etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Lærebok: Rabe-Hesketh & Skrondal (2021). Multilevel and Longitudinal Modeling Using Stata; Volume 1: Continuous Responses. Stata Press (4 utgave).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KLMED8006 2.0 HØST 2010
ST2303 2.0 HØST 2010
KLMED8017 3.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medisin
  • Statistikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU