KLMED8005 - Medisinsk statistikk, del II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Variansanalyse (enveis og toveis ANOVA), ikke-parametrisk testmetode (Kruskal-Wallis test), korrelasjon og linær regresjon, logistisk regresjon, overlevelsesanalyse (Kaplan-Meier plott, log-rank test, Cox PH modell).

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studenten…
- ha ervervet seg teoretisk kunnskap om statistiske metoder som er mye anvendt innen medisinsk forskning for å studere enkle og mer komplekse sammenhenger (varians/kovarians-analyse, linær og logistisk multippel regresjonsanalyse, enkel og multippel overlevelsesanalyse)
- være i stand til å velge statistisk metode for analyse av data, basert på vitenskapelig problemstilling, studiedesign og egenskaper ved empiriske data (anvendelse av teoretisk metode)
- forstå hovedprinsipper ved estimering og hypotesetesting i tilknytning til de ulike statistiske metoder
- kunne gjennomføre det praktiske arbeidet med analyse av empiriske data ved hjelp av statistisk programpakke
- kunne tolke og beskrive resultater fra statistisk analyse av data (anvendelse)
- Kunne kritisk evaluere gyldighet av resultater i lys av antagelser på statistisk modell (anvendelse)

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Det kreves godkjente øvinger samme semester for å få gå opp til eksamen, eller godkjent obligatorisk aktivitet fra tidligere semester. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i tre påfølgende semester etter godkjenning. Eksamensformen kan bli endret til muntlig eksamen dersom få kandidater er oppmeldt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Innlevering av øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Utdanning tilsvarende masternivå, medisinerstudenter opptatt på Forskerlinjen. Andre med redusert kompetanse etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Rosner, B: "Fundamentals of Biostatistics", 7th ed. 2011 (6. utgaven fra 2006 er tilstrekkelig)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ST2303 3.5 01.09.2007
ST3000 2.5 01.09.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 A 07.12.2017 09:00 E5
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 A 25.05.2018 09:00 F1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.