course-details-portlet

KLH3303 - Helse og langvarige plager: Kontekstforståelse og implikasjoner for fysioterapi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Gjennom dette emnet vil studentene tilegne seg utvidet kunnskap om helse og fysioterapi i kontekst. Spesielt vektlegges utvikling av helse og forutsetninger for helse knyttet til kropp og bevegelse på individ- og gruppenivå. Studentene vil få bred innsikt i mekanismer på tvers av nivå som kan være utløsende og opprettholdende faktorer ved langvarige plager. Basert på oppdatert kunnskap fra ulike fagfelt og forskningsnivå samt faglig diskusjon vil studentene få økt bevissthet om hva som kan påvirkes gjennom fysioterapi, bl.a. for å støtte og styrke pasienters egne ressurser, helsekompetanse og regulering. Dette forutsetter at fysioterapi forstås som en relasjonell prosess, og at tilnærminger og tiltak utvikles og tilpasses i forhold til pasientens/ personens fase, forløp og kontekst. Emnet vektlegger bevisste og velreflekterte handlingsvalg for fysioterapiutøvelse, også i tverrfaglige samarbeid. Gjennom fokus på å fremme helseressurser på individ- og gruppenivå belyser emnet hvordan fysioterapi representerer en fremtidsrettet og bærekraftig helsetjeneste.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne skal kandidaten:

 • Ha avansert kunnskap om helse i kontekst med spesielt fokus på helseaspekter knyttet til kropp og bevegelse
 • Ha inngående kunnskap fra ulike fagfelt om hvordan livserfaringer «setter seg i kroppen»; virkningsmekanismer og betydning for fysioterapi
 • Kunne anvende ny kunnskap i analyse av kliniske problemstillinger, spesielt i forhold til vedvarende plager med nedsatt funksjon, aktivitet og deltakelse; utløsende og opprettholdende faktorer

Ferdigheter

Etter fullført emne skal kandidaten kunne:

 • Analysere ulike typer kasus (kasuistikkbasert) og begrunne valg av tiltak basert på bl.a. klinisk resonnering og forståelse av fysioterapi som relasjonell prosess
 • Bruke kunnskap fra ulike fag- og forskningsfelt, på en kritisk og reflektert måte sammen med kunnskap fra egen yrkeserfaring i utforming og beskrivelse av ressursfremmende fysioterapiprosesser
 • Analysere og evaluere fysioterapiprosesser, også som ledd i tverrfaglige samarbeid

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan kandidaten:

 • Anvende sine kunnskaper og ferdigheter med økt innsikt i forhold til kontekstuelle virkningsmekanismer for helse og fysioterapi
 • Kommunisere og formidle om fag, fagutvikling og faglige prosesser som bidrar til økt bevissthet og kvalitet i fysioterapiutøvelse for å fremme helseressurser- og kompetanse på individ- og gruppenivå
 • Anvende kunnskaper, ferdigheter og holdninger i tråd med prinsippene innen kunnskapsbasert praksis og profesjonsetiske rammeverk

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppeaktiviteter. Forelesningene vil foregå i blokkukene til master i klinisk helsevitenskap. Det tas forbehold om et visst antall oppmeldte studenter for at undervisningen gjennomføres.

Obligatoriske aktiviteter. Gruppearbeid (ca. tre gruppedeltakere) mellom blokkuker med felles muntlig presentasjon.

Obligatoriske aktiviteter

 • Gruppearbeid med muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Obligatorisk aktiviteter

Gruppearbeid-/ diskusjoner og ev. framlegg. Detaljer publiseres ved semesterstart. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Eksamen KLH3303: Mappevurdering

Ved emnets slutt leverer studentene en mappe (eksamensmappen) som skal bestå av følgende arbeider:

• Arbeider knyttet til kasuistikk som omhandler langvarige plager. Eksempel på tema som berøres: helse- og kroppsforståelse i kontekst, mekanismer bak langvarige plager, (kontekstuelle) virkningsmekanismer i fysioterapi, fysioterapi som relasjonell prosess, ressursfremmende tilnærming og fysioterapi i tverrfaglige prosesser. Studentene opparbeider kunnskap til å besvare oppgaver knyttet til kasuistikken basert på ulike typer læringsformer (forelesninger, gruppearbeid, egen praksis, osv.).

• Prosessdokumenter (fagfellevurderinger, refleksjonsnotat/selvevaluering osv.).

En detaljert oversikt over innhold i mappa blir publisert ved semesterstart.

De skriftlige arbeidene som skal inngå i mappa krever at studentene har deltatt i undervisningsaktiviteter/øvinger. Detaljert beskrivelse av hvilke aktiviteter studentene må delta i, blir publisert ved semesterstart.

Studentene jobber med de skriftlige arbeidene over tid og arbeidet inkluderer prosesser med medstudent- og faglærertilbakemeldinger (fagfellevurderinger). Tidsplan for fagfellevurderingsprosessen publiseres ved semesterstart.

Mappen leveres individuelt.

Gyldig fravær ved aktiviteter knyttet til mappearbeidet: De skriftlige arbeidene som inngår i mappa krever at studentene har deltatt i undervisningsaktiviteter/øvinger samt fulgt tidsplan for fagfellevurderingsprosessen. Studenter med dokumentert gyldig fravær vil få én ny mulighet til å gjennomføre den aktuelle aktiviteten.

Detaljert beskrivelse av hvilke aktiviteter studentene må delta i, vil publiseres ved semesterstart. Studenter uten gyldig grunn, vil ikke få tilrettelagt for gjentak av aktivitet/ utsatt innlevering osv.

Ikke bestått mappevurdering gir adgang til utsatt eksamen.

Forkunnskapskrav

Bachelor i fysioterapi, og gjennomført emnet KLH3204 Innføring i klinisk helsevitenskap.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Fysioterapi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU