course-details-portlet

KLH3302 - Helse og langvarige plager: fysioterapi i et folkehelseperspektiv

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Gjennom dette emnet vil studentene tilegne seg utvidet kunnskap om betydningen ulike samfunnsstrukturer og sosiale mekanismer har for personers helsetilstand, og for utøvelsen av kunnskapsbasert fysioterapi. Emnet vektlegger særlig hvordan ulike samfunnsmessige og sosiale forhold samvirker og påvirker personers muligheter for aktivitet og deltakelse. Sett i en slik samfunns og folkehelse kontekst, og basert på nyere forskning og relevante teorier vil ulike tilnærminger innen fysioterapi praksis bli diskutert og analysert. Sentrale tema som tas opp i emnet er; fysioterapi som kunnskapsfelt, betydningen av sosial ulikhet i helse for fysioterapi praksis, risikovurdering og tidlig innsats i fysioterapi praksis, fysioterapi i ulike overgangsfaser, og fysioterapi gjennom ulike endringsprosesser. Det legges vekt på å se og forstå fysioterapi praksis i et videre samfunnsperspektiv, og på fysioterapeuters bidrag til bedret folkehelse. Dette gjøres gjennom forelesninger, gruppediskusjoner, caseoppgaver knyttet til ulike pasient- og aldersgrupper, og i felles diskusjoner og analyser av betydningen nyere forskning og relevant teori har for kunnskapsbasert fysioterapi praksis.

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne skal kandidaten:

 • Ha inngående kunnskap om fysioterapi som eget kunnskapsfelt, og betydningen dette har for utøvelsen av kunnskapsbasert fysioterapi praksis.
 • Ha bred oversikt over samfunnsmessige og kulturelle påvirkningsfaktorer og livsbetingelser for helse og sykdom i forbindelse med aktivitet- og deltakelsesmuligheter.
 • Ha avansert kunnskap om betydningen av ulike kroppsforståelser, av kropp som uttrykk for levd liv, og av aktørskap for utøvelsen av kunnskapsbasert fysioterapi praksis.
 • Kunne anvende kunnskap om helsemessige utfordringer og ressurser i ulike overgangsfaser og endringsprosesser gjennom et livsløp.
 • Kunne identifisere og analysere risikofaktorer for nedsatt helse og igangsetting av tidlig innsats som forebyggende tiltak.
 • Ha god kunnskap om fysioterapiens rolle innen systematisk folkehelsearbeid

Ferdigheter

Etter fullført emne kan kandidaten:

 • Analysere betydningen av relevante samfunnsstrukturer og sosiale påvirkningsfaktorer for ulike pasienters aktivitets-- og deltakelsesmuligheter.
 • Diskutere og reflektere rundt betydningen av fysioterapi som eget kunnskapsfelt.
 • Anvende nyere forskning og kunnskap om ulike kroppsforståelser, kropp som uttrykk for levd liv, og av aktørskap i kunnskapsbasert fysioterapi praksis.
 • Identifisere ulike risikofaktorer for nedsatt aktivitets- og deltakelsesmuligheter.
 • Bruke relevante metoder for å vurdere og igangsette tidlig innsats ved fare for nedsatt aktivitets- og deltakelsesmuligheter.

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan kandidaten:

 • Anvende sine kunnskaper ved å bidra til bærekraftig og innovativ fysioterapi praksis gjennom økt kunnskap, bevissthet og refleksjon rundt samfunnsmessige og sosiale sammenhenger og påvirkningsfaktorer for personers helse, aktivitet og deltakelse.
 • Anvende relevante metoder og analyser for å forstå utfordringer og tilrettelegge for aktivitet og deltakelse, spesielt knyttet til overgangsfaser og endringsprosesser i et livsløpsperspektiv.
 • Analysere og kommunisere rundt faglige problemstillinger i tråd med prinsippene innen kunnskapsbasert fysioterapi.
 • Kritisk kunne vurdere kilder og kunnskap innen fysioterapi, og andre relevante kunnskapsfelt og profesjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbaserte forelesninger og gruppeaktiviteter. Forelesningene vil foregå i blokkukene til master i klinisk helsevitenskap. Det tas forbehold om et visst antall oppmeldte studenter for at undervisningen gjennomføres. Ved utsatt eksamen, ny vurdering eller få oppmeldte kandidater vil vurderingsformen kunne endres.

Mer om vurdering

Vurderingsform:

 • Eksamen er todelt, hvor første del er en skriftlig hjemmeeksamen som er en gruppeoppgave, og andre del er en individuell muntlig høring basert på gruppeoppgaven. Det gis en samlet individuell karakter etter skalaen A - F. Ved gjentak av eksamen må begge deler av eksamensoppgaven tas på nytt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk helsevitenskap (MKLIHEL)

Forkunnskapskrav

Bachelor i fysioterapi, og gjennomført emnene KLH3204 Innføring i klinisk helsevitenskap og KLH3001 Gode helhetlige pasient- og brukerforløp.

Kursmateriell

Forslag til litteratur som dekker læringsmålene presenteres ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Fysioterapi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU