KLH3102 - Forebygging av fedme

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 uker A

Faglig innhold

Emnet vil gi en oversikt over helsefremmende virkninger av fedmeforebygging for barn, voksne og familier. Ulike generelle helsefremmende tiltak og tilnærminger vil bli diskutert. Metoder som blir brukt til å forebygge fedme vil bli diskutert i detalj. Familiens, skolens, samfunnets og arbeidsplassens rolle i helsefremming generelt og forebygging av fedme spesielt, vil bli forklart, sammen med mulige potensialer og fallgruver. Kostnader og fordeler av forebyggende arbeid rettet mot fedme vil bli skissert. Rollene regjeringen, matindustrien, media og byens infrastruktur har i forebygging av fedme vil bli diskutert.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studenten:
- ha innsikt i rammer, modeller og tilnærminger for helsefremmende tiltak
- være i stand til å diskutere kost/nytte av fedmeforebygging
- ha grunnleggende kunnskap om hvilken rolle myndigheter, matvareindustrien og media kan spille i fedmeforebygging for barn og voksne
- kjenne til gjeldende retningslinjer for forebygging av barnefedme

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, diskusjoner og hospitering. Obligatorisk oppmøte på forelesning. Ved utsatt eksamen, ny vurdering eller få oppmeldte studenter vil vurderingsform kunne gjøres om til muntlig eksamen. Undervisningen kan avlyses hvis det er for få oppmeldte studenter. Emnet undervises på engelsk dersom internasjonale studenter melder seg innen fristen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte på forelesninger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha påbegynt eller fullført emnet KLH3101 (Fedmens epidemiologi, patofysiologi og konsekvenser).

Kursmateriell

Vil bli oppgitt ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KLH3105 1.5 01.09.2015
MDV6016 7.5 01.09.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Hjemmeeksamen 100/100 A

Utlevering
03.10.2017

Innlevering
10.11.2017

Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.