KLH3100 - Innføring i medisinsk statistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Innføring i dataverktøyet SPSS. Beskrivende statistikk for kontinuerlige og kategoriske variabler (sentral- og spredningsmål, frekvenstabeller, grafisk fremstilling), sannsynlighet og sannsynlighetsfordelinger, estimering, hypotesetesting, ett- og to-utvalgs test på gjennomsnittsverdier (Student T-test), ikke-parametriske tester (Wilcoxon signed-rank test og Mann-Whitney U test), test på proporsjoner (krysstabell-analyser, kji-kvadrat og McNemar's test, Fisher’s eksakte test), korrelasjon og enkel linær regresjon, samsvar i repeterte målinger (Kappa-koeffisient, Bland-Altman-plott).

Læringsutbytte

Etter å ha fullført og bestått KLH3100 skal studenten kunne
-velge passende oppsummerende mål og grafisk framstilling for å beskrive data for kontinuerlige og kategorisk variabler i et empirisk datasett
-beskrive og anvende statistiske metoder for sammenligning av en middelverdi eller en andel med en referanseverdi og for sammenligning av middelverdier eller andeler i to uavhengige eller parvise utvalg
-beskrive og anvende metodene korrelasjon og enkel lineær regresjon for å identifisere assosiasjoner eller sammenhenger mellom to kontinuerlige variabler, og metoder for å evaluere samsvar i repeterte målinger for kontinuerlige og kategoriske data
-velge passende statistisk metode for analyse av et gitt forskningsspørsmål, design og datasett
-utføre statistiske analyser på et empirisk datasett ved hjelp av statistisk programpakke (SPSS)
-tolke og presentere resultater fra statistiske analyser, og kritisk vurdere gyldighet av resultatene i lys av forutsetninger for den valgte metoden

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Det kreves godkjente øvinger samme semester for å få gå opp til eksamen, eller godkjent obligatorisk aktivitet fra tidligere semester. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i tre påfølgende semester etter godkjenning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Emnet tilbys primært for studenter som er tatt opp til en 2-årig master ved Fakultetet for medisin og helsevitenskap, NTNU. Studenter med annen kompetanse etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Lærebok av Martin Bland: An introduction to medical statistics, Oxford University Press (2015). Eventuelle endringer i valg av lærebok, og annet kursmateriell, blir annonsert ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HLS3550 7.5 01.09.2012
KLH3004 7.5 01.09.2012
KLMED8004 5.0 01.09.2012
MNFSIB1 7.5 01.09.2012
PH3003 7.5 01.09.2015
ST3000 7.5 01.09.2012
ST3001 7.5 01.09.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 18.12.2017 09:00 KJL1 , R D1-185 Datasal , R40 , D2
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 08.06.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.