course-details-portlet

KJ8108 - Heterosyklisk kjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 1 timer D

Faglig innhold

Emnet omhandler heterosyklisk kjemi i bet bredt perspektiv. Det fokuseres særlig på de viktigste gruppene av heterosykliske systemer som pyridiner, kinoliner, isokinoliner, pyrroler, furaner, tiofener, indoler, pyrimidiner, puriner, imidazoler, aziridiner og oxiraner. Temaer som behandles for de ulike stoffgruppene er forekomst, ringsyntese, kjemiske egenskaper og karakteristiske reaksjoner. Begrepet aromatisitet anvendt på heterosykliske systemer diskuteres, og generelle metoder for ring-syntese ved ulike typer sykliserings- og sykloaddisjonsreaksjoner blir diskutert. Forskjellige systemer for nomenklatur blir gjennomgått.

Læringsutbytte

Emnet gir en grunnleggende teoretisk forståelse av heterosyklisk kjemi slik at studenten får en oversikt over alternative generelle metoder for ring-syntese og derved kunne anvende disse for fremstilling av spesifikke grupper heterosykliske systemer. Studenten skal settes i stand til å anvende spesifikke egenskaper og reaksjonsmønstre for de viktigste gruppene av heterosykliske systemer, samt være i stand til presis navngiving av slike forbindelser.

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvier (2 timer per uke); studentene forbereder individuelle presentasjoner av temaer fra pensum som diskuteres.

Kursmateriell

Thomas L. Gilchrist, Heterocyclic chemistry, Pearson Education, 3. utg. 1997 (ISBN 0-582-27843-0).

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 1
Fordypningstimer: 9

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisk kjemi
  • Kjemi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU