KJ8105 - Organometalliske forbindelser i organisk syntese

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Overgangsmetallene blir stadig viktigere i moderne organisk kjemi. Spesielt gjelder dette organiske transformasjoner som ikke er mulige eller er vanskelige å oppnå ved klassisk organisk kjemi. Viktig er det også at organometalliske komplekser inngår i en rekke katalytiske prosesser. I emnet blir det gitt en innføring i binding og struktur av overgangsmetallkomplekser, samt en oversikt over deres elementære reaksjoner. Videre blir det lagt særlig vekt på anvendelse av organometalliske komplekser i organisk syntese. Reaksjoner som involverer overgangsmetallkomplekser av type (i) metallhydrider, (ii) metallkarbon sigma-bindinger,(iii) metallkarbonyler, (iv) metallkarbener, (v) metall-alkene, -dien og -dienylkomplekser, (vi) metallalkyner, (vii) trihapto-allylkomplekser, (viii) metallarener vil bli omtalt. Nyere litteratur blir forelest.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studenten: kunne redegjøre for det teoretiske grunnlaget for bruk av de mest anvendte organometalliske forbindelsene i organisk syntese; kunne innhente mer informasjon, planlegge og utføre reaksjonene på laboratoriet; kunne vurdere når det er hensiktsmessig å anvende organometalliske forbindelser i organisk syntese.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises annet hvert år, neste gang våren 2019. Forelesninger (4 timer per uke) og øvinger (2 timer per uke). Emnet undervises på engelsk ved behov. Ved utsatt eksamen eller eksamen som avholdes i et semester der emnet ikke blir undervist kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

L.S. Hegedus; Bjorn C. G. Soderberg: "Transition Metals in the Synthesis of Complex Organic Molecules", 3. utg., University Science books, 2009.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIK3035 7.5
KJ3005 7.5 01.09.2009

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.