course-details-portlet

KJ8105 - Organometalliske forbindelser i organisk syntese

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 1 timer D

Faglig innhold

Overgangsmetallene blir stadig viktigere i moderne organisk kjemi. Spesielt gjelder dette organiske transformasjoner som ikke er mulige eller er vanskelige å oppnå ved klassisk organisk kjemi. Viktig er det også at organometalliske komplekser inngår i en rekke katalytiske prosesser. I emnet blir overgangsmetallkompleksenes binding, struktur og reaksjoner vist. Videre blir det lagt særlig vekt på anvendelse av organometalliske komplekser i organisk syntese. Reaksjoner som involverer overgangsmetallkomplekser av type (i) metallhydrider, (ii) metallkarbon sigma-bindinger,(iii) metallkarbonyler, (iv) metallkarbener, (v) metall-alkene, -dien og -dienylkomplekser, (vi) metallalkyner, (vii) trihapto-allylkomplekser, (viii) metallarener vil bli omtalt. Nyere litteratur blir forelest.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs vil kandidaten ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Kunnskap: (i) Mestrer relevant teori og problemformuleringer for bruk av organometalliske forbindelser i organisk syntese. (ii) Kan vurdere når det er hensiksmessig å anvende organometalliske forbindelser i organisk syntese. Ferdigheter: Kan planlegge og utføre organiske synteser på avansert nivå. Generell kompetanse: (i) Har grunnlag for å utføre forskning på høyt nivå. (ii) Har kunnskap om en muliggjørende teknologi som møter samfunnets behov blant annet innen medisinsk kjemi og organisk elektronikk.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises annet hvert år, neste gang høsten 2020. Forelesninger (4 timer per uke) og øvinger (2 timer per uke). Emnet undervises på engelsk ved behov. Ved utsatt eksamen eller eksamen som avholdes i et semester der emnet ikke blir undervist kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Mer om vurdering

Muntlig eksamen (oral examination), vektet 100/100, varighet 1 time

Kursmateriell

L.S. Hegedus; Bjorn C. G. Soderberg: "Transition Metals in the Synthesis of Complex Organic Molecules", 3. utg., University Science books, 2009.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIK3035 7.5
KJ3005 7.5 01.09.2009
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisk kjemi
  • Kjemi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen (1) 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Eksamen 8. og 9. desember. Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU