course-details-portlet

KJ6020 - Forsøksplanlegging, modellering og maskinlæring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjekt
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjekt 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i forsøksplanlegging og maskinlæringsmetoder for modellering og datanalyse med fokus på anvendelser innen kjemi, biologi, bioteknologi, prosesskjemi, materialteknologi og fysikk. Målet med emnet er å gi kandidatene kunnskaper om metoder som brukes for å trekke ut nyttig informasjon fra kompliserte datasett/fysiske prosesser, bygge og validere robuste modeller, og planlegge effektive eksperimenter (hvordan gjennomføre forsøk for å få mest mulig informasjon med færrest mulige eksperiment).

Spesifikt dekkes følgende tema:

 • design og planlegging av eksperimenter (f.eks. fult og fraksjonelt design),
 • regresjon (f.eks. minste kvadraters metode og regulariserte metoder),
 • preprosessering og modellering med validering (via bruk av testsett og kryssvalidering),
 • forenkling av kompliserte datasett til tolkbar informasjon, f.eks. via prinsipalkomponentanalyse eller partial least squares regression,
 • teknikker fra maskinlæring for å løse problemer som klassifisering, regresjon og klyngeanalyse,
 • introduksjon til nevrale nettverk for veiledet modellering,

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter avsluttet kurs kan kandidaten:

 • Velge egnet analyse/modelleringsmetode i ulike situasjoner.
 • Forklare hvordan eksperimentelle design brukes for forsøksplanlegging og hvordan resultater fra eksperimentelle design analyseres.
 • Beskrive ikke-veiledede metoder som prinsipalkomponentanalyse og klyngemetoder, gi eksempler på bruk og tolke og vurdere resultater fra slike metoder.
 • Beskrive ulike regresjonsmetoder som minste kvadraters metode og partial least squares, gi eksempler på bruk og tolke og vurdere resultater fra slike metoder.
 • Beskrive ulike klassifiseringsmetoder som beslutningstre og k-nærmeste naboer, gi eksempler på bruk og tolke og vurdere resultater fra slike metoder.
 • Beskrive hvordan enkle nevrale nettverk kan settes opp og trenes.
 • Forklare hvordan valideringsmetoder brukes for å analysere ulike modellers prediktive evne.
 • Indikere gyldighetsgrenser for metodene og modellene som dekkes i kurset.

Ferdigheter

Etter avsluttet kurs kan kandidaten:

 • Redusere, forenkle og omforme store datamengder til tolkbar informasjon.
 • Sette opp, utføre og tolke resultater fra et eksperimentelt design.
 • Utføre prinsipalkomponentanalyse og klyngeanalyse, og bruke dette for å tolke store datamengder.
 • Utføre regresjon og bruke dette for modellering og prediksjon.
 • Utføre klassifisering og bruke dette for modellering og prediksjon.
 • Lage og trene et enkelt neuralt nettverk for prediksjon.
 • Bruke testsett og kryssvalidering for å beskrive og sammenligne ulike modellers prediktive evne.

Generell kunnskap

Etter avsluttet kurs kan kandidaten:

 • Presentere resultater fra modellering og analyse skriftlig og grafisk.
 • Bruke Python for vitenskapelig analyse og plotting, spesifikt for de forskjellige metodene som kurset dekker.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen foregår i form av 4 digitale samlinger. Hver samling foregår over 2 dager og inkluderer forelesning og øvingsoppgaver og diskusjon i grupper.

Mer om vurdering

Vurderingen i kurset er i form av et prosjekt som deltakerne gjennomfører ved å bruke en eller flere av metodene fra kurset. Tema for prosjektet bestemmes i samarbeid med deltakerne og tilpasses deres interesser. Prosjektet kan utføres i samarbeid med andre deltakere eller individuelt. Hver deltaker må levere inn individuell prosjektrapport som beskriver prosjektet og hvordan de har løst den aktuelle problemstillingen.

Kursmateriell

Kursmateriell oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKJ4175 7.5 HØST 2022
KJ8175 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kjemometri
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemi

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjekt

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Prosjekt 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU