course-details-portlet

KJ1020 - Organisk kjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Introduksjon til organiske reaksjoner og deres mekanismer, nomenklatur og konformasjon av alkener og sykloalkener, stereokjemi, substitusjons (SN1/SN2 ) og eliminasjons (E1/E2) reaksjoner til alkylhalider, addisjonsreaksjoner til alkener og alkyner, syntese og reaksjoner av alkoholer og etherer, oxidasjon-reduksjon og Grignard forbindelser, konjugerte umettede systemer,aromatisitet og aromatiske forbindelser, elektrofil aromatisk substitusjonreaksjoner, nukleofile addisjonsreaksjoner til karbonylgruppe av aldehyder og ketoner, karboksylsyre, deres derivater og nukleofile addisjons-eliminasjonsreaksjoner,reaksjoner til a-karbon atom av karbonylforbindelser (enolater), kondensasjon og konjugerte addisjonsreaksjoner til karbonylforbindelser, syntese og reaksjoner av aminer, arendiasoniumsalter, nukleofile aromatisk substitusjonsreakjson til fenoler og arylhalider, introduksjon til karbohydrater, introduksjon til aminosyrer , introduksjon til lipider

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten i relasjon til faglig innhold:

- kunne forstå og bruke nomenklatur og struktur for organisk kjemiske forbindelser
- kunne grunnleggende reaksjonsprinsipper i organisk kjemi
- kunne redegjøre for og utlede mekanistiske trekk ved reaksjonene
- kunne forutsi konkurrerende reaksjoner
- kunne knytte navn til sentrale reaksjoner
- ha en grunnleggende forståelse av hvordan funksjonelle grupper påvirker elektrontetthet, egenskaper og reaktivitet i organiske forbindelser
- kunne estimere pKa verdier for karboksylsyrer, aminer, alkoholer og ketoner i nærvær av forskjellige funksjonelle grupper
- sikkerhetsforelesningen skal gi studentene en grunnleggende forståelse for hvordan man skal arbeide trygt og sikkert med organisk kjemi.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset består av en forelesningsdel (4 timer per uke), en teoretisk øvingsdel (2 timer per uke, 67% av øvingene kreves godkjent for adgang til eksamen) og et laboratoriekurs. Som en del av det obligatoriske labkurset inngår en obligatorisk (emnespesifikk) HMS-forelesning som vil foregå i løpet av de to første ukene i semesteret. Studenter som ikke følger denne sikkerhetsforelesningen, vil ikke få tilgang til labøvelsene. Studentene er selv ansvarlige for å finne informasjon om undervisningsstart og eventuell obligatorisk aktivitet i emner via NTNU sine nettsider og studiehåndbøker. Ta evt. kontakt med instituttet om noe er uklart. Informasjon om tidspunkt for obligatorisk aktivitet i semesteret vil bli annonsert av emneansvarlig ved semesterstart. I laboratoriekurset læres grunnleggende teknikker (ekstraksjon, omkrystallisering, destillasjon, kromatografi). Det blir også utført noen synteser som belyser teorien. Laboratoriekurset er på totalt 100 timer. Laboratorieøvinger skal godkjennes før adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent laboratoriekurs
  • Godkjente øvinger (minst 67%)

Mer om vurdering

Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer) bedømmes med bokstavkarakter. Molekylmodeller er tillatt hjelpemiddel på eksamen. Ved utsatt eksamen(kontinuasjonseksamen) eller eksamen som avholdes i et semester der emnet ikke blir undervist kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved ny vurdering gjentas bare den skriftlige eksamen.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Biologi (BBI)
Biologi og kjemi (ÅBIKJ)
Bioteknologi (MBIOT5)
Kjemi (BKJ)
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)

Forkunnskapskrav

Godkjent laboratoriekurset i KJ1000 Generell kjemi.

Kursmateriell

Solomoms, Fryhle, Snyder "Organic chemistry", 12. ed.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNKKJ120 15.0
TKJ4100 15.0 01.09.2007
TKJ4102 7.5 01.09.2010
TMT4122 4.0 01.09.2014
HBIO1005 3.5 01.09.2019
HBIO2007 3.5 01.09.2019
TKJE2001 10.0 01.09.2019
MK101309 7.5 01.09.2019
TMAT1009 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.12.2019

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisk kjemi
  • Kjemi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 27.11.2019 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 1 Idrettssenteret (Dragvoll) 3
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 25.05.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU