K1147 - Operativt lederskap - Hverdagskommunikasjon

Om emnet

Faglig innhold

- Ledelse
- Motivasjon
- Forutsetninger for læring og utvikling på arbeid
- Hverdagskommunikasjon (inkludert teamarbeid)
- Hverdagslæring
- Virksomhetsforståelse
- Operativ virksomhetsstyring (del 1)

Læringsutbytte

Emnet vil lede til kompetent utøvelse av de operative lederoppgavene

Lederoppgave nr 1: Å skape resultater sammen med og via medarbeidere
- Vite hvilke mål avdelingen har og hvordan disse samspiller med hele virksomheten sine mål
- Ha et sterkt ønske om å oppnå resultater
- Like å jobbe sammen med andre mennesker – få ”kick” av å oppnå gode resultater sammen med sin egen gruppe av medarbeidere
- Oppleve glede av at med-arbeiderne viser fram de resultatene de oppnår og ha stor glede av at medarbeiderne utvikler seg i og utenfor arbeidet

Lederoppgave nr 2: Å avklare krav og forventninger
- Kjenne inngående til egen virksomhet og hvordan egen avdeling samspiller med øvrige avdelinger
- Kunne få frem kundeønsker og oversette disse til styrbar informasjon i egen ansvarsenhet
- Være i stand til å kommunisere interne og eksterne kundebehov til egne medarbeidere slik at de forstår og handler etter disse
- Være i stand til å kommunisere interne krav til arbeidsmåte og væremåte og resultater
- Sette medarbeidere i stand til å kommunisere egne behov og ønsker

Lederoppgave nr 3: Kompetansetilpasning
- Kjenne egne medarbeideres kompetanse – inngående
- Kunne iverksette instruksjon som er målrettet i forhold til avdelingens unike kompetansebehov
- Kunne benytte organisering og jobbtilpasning for optimal bruk av den samlede avdelingskompetansen

Lederoppgave nr 4: Rammer for jobbutførelse
- Ha oversikt over de fysiske forutsetninger for jobbutførelse innen egen avdeling
- Kunne bidra til at medarbeiderne utvikler et godt arbeidsmiljø sammen
- Kunne veilede enkelt- medarbeidere som skaper ugunstig arbeidsmiljø, slik at deres engasjement bidrar til utvikling både for dem selv og andre

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:
- Erfaringslæring
- Gruppearbeid
- Teamarbeid
- Nettstøttet læring
- Oppgaveløsning i egen drift (systematisk driftsutvikling)
- Refleksjon
- Samling(er)/seminar(er)
- Utvikle sin egen praksisteori (“OPL handbok”)

Gjennomføring:
•Erfaringslæring gjennom bevisstgjøring av / og læring i egen praksis
•10 dagsamlinger og 7-9 mellomperioder
•Innlevering av besvarelse i hver mellomperiode
•Bruk av læringsplattform for skriftlig kommunikasjon og faglig referanse

Obligatoriske arbeidskrav:
Deltatt på 8 av 10 dagssamlinger

Mer om vurdering

Vurderingsform:
- 6 gruppevise innleveringer av mellomperiodebesvarelser,
- presentasjon av 3 individuelle refleksjonsnotater fra mellomperiodene
- personlig logg
- presentere en samlet gruppebesvarelser på avsluttende samling i påhør av ekspertpanel (5-10 personer) ledet av emneansvarlig ved NTNU.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Operativt lederskap (HOPLED)

Kursmateriell

Obligatorisk for OPL Emne 1 er , Innbjør/Kleiveland (2007): Operativt Lederskap. Fagbokforlaget.
Det skrives en rapport fra hver av samlingene (totalt 10 undervisningsdager), og den samlede rapporten fra kurset er også obligatorisk kursmateriell.

Studiet gjennomføres i studentense egen organisasjon og studentene bruker alle aktuelle driftsmidler som de normalt anvender i sin jobbutførelse. Kursets læringsutbytte oppnås gjennom systematisk utprøving av en rekke relevante kommunikasjonsteknikker og etterfølgende refleksjon. Læringen samles opp i en unik 'OPL-Håndbok', som til sammen definerer organisasjonens ledelsesmåte på det operative nivå (drifstledelse).Ved at studentene på denne måten får etablert sin praksis-teori ('theory in use'), blir de åpen for andre sine erfaringer og blir invitert inn i ledelsesteorier.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.