course-details-portlet

ISA6003 - Kollegaveiledning i NAV - individ og gruppe

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Faglig innhold

Emnet vil inneholde en gjennomgang av teorier og begreper knyttet til veiledning og læreprosesser. Endringsprosesser hos individ og gruppe er i fokus. Det tas utgangspunkt i eksempler fra studentenes egen veiledningspraksis. Ulike former for refleksjon anvendes aktivt i læringsprosessen. I faglig refleksjon er det sentralt å kunne artikulere og begrunne ulike type handlingsvalg og vurderinger. En rekke arbeidsmåter gjennomgås og prøves ut i form av øvelser og trening. Det forventes at kursdeltakerne aktivt anvender kunnskapen i praksisfeltet mellom samlingene og diskuterer teori og erfaringer i grupper som blir etablert ved studiet.

Læringsutbytte

Kunnskaper - etter fullført kurs kan/skal deltakeren:

 • ha inngående kunnskap om ulike teoretiske perspektiver på veiledning i veilederrollen
 • ha kjennskap til gruppeteori og gruppeprosesser
 • ha bred kunnskap om ulike former for refleksjon
 • ha bred kunnskap til ulike perspektiver på praksis

Ferdigheter - etter fullført kurs kan/skal deltakeren:

 • utføre selvstendig veiledning og reflektere over den profesjonelles faglige perspektiv
 • tematisere og belyse faglige problemstillinger og etiske dilemmaer
 • beherske ulike former for refleksjon
 • strukturere og formulere faglige resonnementer muntlig og skriftlig rundt veiledning

Generell kompetanse - etter fullført kurs kan/skal deltakeren:

 • anvende forskningsbasert kunnskap og analyserer ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til gjennomføring av kollegaveiledning med individer og grupper
 • identifisere og forstå sammenhenger mellom teori, læring og praksis
 • er bevisst og kan reflektere over sin egen rolle og er trygg i arbeidssituasjonen som kollegaveileder

Læringsformer og aktiviteter

Det er 4 samlinger á 3 dager, til sammen 12 dager med forelesninger, seminarer og læringsgrupper. Samlingene er lagt til Trondheim. Deltakere blir delt faste basis-/læringsgrupper. Arbeidsformen vil være variert og foregå både i plenum og i læringsgrupper på maks sju personer. Mellom samlingene forventes det arbeid med selvvalgte utviklingsoppgaver knyttet til utøvelsen av veiledning i egen organisasjon. Opplegget for emnet forutsetter aktiv (obligatorisk) deltakelse gjennom alle fire samlinger. Kontinuitet, stabilitet og personlig engasjement er viktig for å få utbytte av programmet, i særlig grad i læringsgruppene. Emne vil legge stor vekt på å komme tett på deltakernes opplevelse av reelle utfordringer som veileder i egen organisasjon. Deltakerne vil bli bedt om før oppstart av første samling å skrive kort (1/2 A4-side) om hva som kan være personlige mål og motivasjon for deltakelse.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk deltagelse samling 1
 • Obligatorisk deltagelse samling 2
 • Obligatorisk deltagelse samling 3
 • Obligatorisk deltagelse samling 4
 • Individuell skriftlig oppgave

Mer om vurdering

Vurderingsformen er en tre ukers hjemmeeksamen/essay. Eksamensoppgave leveres ut på siste samling.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning ved Institutt for sosialt arbeid (EVUISA)

Forkunnskapskrav

Emnet er for ansatte i NAV.

Kursmateriell

Pensum er 1000 sider, hvorav 250 er selvvalgt.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Sosialt arbeid
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU