IR102712 - Fysikk, kjemi og statistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Fysikk:
Ideell gass
Tilstandsligningen
Termodynamikkens første lov
Faseoverganger
Kalorimetri
Varmetransport

Kjemi:
Oppbygging av atomer og periodesystemet
Kjemiske bindingstyper og uorganiske forbindelser
Reaksjonslikninger og støkiometriske beregninger
Forbrenningsreaksjoner
Syre-base beregninger og beregninger med redoksreaksjoner
Elektrokjemiske celler og grunnleggende korrosjonsteori
Organiske stoffgrupper, plast, olje og gass
Kjemikaliehåndtering og grunnleggende HMS

Statistikk:
Grunnleggende sannsynlighetsregning: addisjons-, product- og subtraksjonsregel, Bayes' regel
Uavhengige og disjunkte hendelser
Beskrivende statistikk: beliggenhetsmål og spredningsmål
Diskrete sannsynlighetsfordelinger: binomisk, hypergeometrisk og poissonfordeling
Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger: normalfordeling og t-fordeling
Sentralgrensesetningen
Intervallestimering
Hypotesetesting
Lineær regresjonsanalyse og korrelasjon.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:
Kandidaten skal
- forstå sammenhengen mellom fysiske fenomener og kjemiske reaksjoner - ha en praktisk og teoretisk forståelse innen beskrivende statistikk
- kjenne til grunnleggende sannsynlighetsteori, sentrale sannsynlighetsfordelinger og teorigrunnlaget for estimering, konfidensintervall og hypotesetesting
- kunne bruke relevant verktøy

Læringsutbytte - Ferdigheter:
Kandidaten skal vere i stand til å
- anvende fysiske, kjemiske og statistiske prinsipper og begreper innen eget fagfelt
- kunne bruke statistiske og matematiske verktøy for å beskrive og måle ulike fenomen og evaluere resultater
- kunne beskrive grunnleggende begreper og teorier innen fysikk, kjemi og statistikk og disses relevans opp mot noen praktiske anvendelser
- gjennomføre grunnleggende laboratoriearbeid, rapportering og resultatpresentasjon
- innhente, analysere og presentere numeriske data
- beherske grunnleggende sannsynlighetsregning og kan gjøre estimering, hypotesetesting og enkle korrelasjons-/regresjonsanalyser

Læringsutbytte - Kompetanse:
Kandidaten skal
- kunne oppnå svar på faglige problemstillinger, gjennom anvendelse av fysiske, kjemiske og statistiske undersøkelser og metoder.
- forstå fysiske, kjemiske og statistiske tenkemåter og metoder, og være i stand til å formidle dem skriftlig og muntlig

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, øvinger, erfaringslæring, innleveringsoppgaver og laboratoriearbeid 

Obligatoriske arbeidskrav:

Et mindre antall obligatoriske oppgaver skal leveres i løpet av semesteret, etter at studenten selv har korrigert svarene ved hjelp av et løsningsforslag. Alle innleveringsoppgavene skal være godkjent å få gå opp til eksamenen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

4 timers individuell skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (003BY)
Elkraftsystemer (006EK)
Produkt og systemdesign (045PS)
Skipsdesign (699SD)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.