IR102612 - Matematikk 2B

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Følger, rekker og potensrekker.
Taylorrekker, maclaurinrekker, taylors formel med restledd.
Funksjoner av flere variable. Partiell derivert.
Maksimums- og minimumsverdier til funksjoner i flere variable.
Lagranges multiplikatormetode.
Vektorrom, underrom, lineær avhengighet og uavhengighet.
Skalarprodukt (indreprodukt) og ortogonalitet.
Egenverdier og egenvektorer, diagonalisering, symmetriske matriser og kvadratiske former.
Differenslikninger.
Førsteordens systemer av differensiallikninger. Bruk av egenverdier og egenvektorer.
Fourierrekker.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:
Kandidaten har
- opparbeidet et faglig grunnlag og forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på
- grundig kunnskap innen kjerneområdet differensiallikninger
- gode kunnskaper om funksjoner av flere variable
- grundig kunnskap innen kjerneområdet matriser
- gode kunnskaper om potensrekker
- gode kunnskaper om differenslikninger
- gode kunnskaper om fourierrekker

Læringsutbytte - Ferdigheter:
Kandidaten
- har et relevant matematisk symbol- og formelapparat
- kan manipulere symboler og formler
- kan resonnere matematisk
- kan formulere ingeniørfaglige problemer på matematisk form
- kan bruke matematiske metoder og verktøy relevant for sitt fagfelt
- kan identifisere sammenhenger mellom matematikk og ingeniørfaglige anvendelser
- kan vurdere resultater fra matematiske beregninger

Læringsutbytte - Kompetanse:
Kandidaten
- kan bruke matematikk til å kommunisere om ingeniørfaglige problemstillinger
- har forståelse for at endring og endring per måleenhet kan måles, beregnes, summeres og inngå i likninger
- forstår at det er presisjonsnivået i det matematiske språket som gjør det velegnet til å strukturere ingeniørfaglige problemer og åpne for løsninger
- har matematisk forståelse som kan gi grunnlag for livslang læring

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:
Forelesninger og regneøvinger    

Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatoriske regneøvinger og/eller obligatoriske innleveringer må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

4 timers individuell to-delt skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Automatiseringsteknikk (017AU)
Byggingeniør (003BY)
Dataingeniør (004DA)
Produkt og systemdesign (045PS)
Skipsdesign (699SD)
Vann- og miljøteknikk (561VM)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.