IR102512 - Matematikk 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Grenseverdier, kontinuitet, derivasjon og integrasjon av funksjoner av én variabel.

Skjæringssetningen, maksimums- og minimumsverdier, l'Hôpitals regel, Newtons metode. Taylorpolynom med restledd.

Integrasjonsmetoder og numerisk integrasjon.

Volum, buelengde, areal av rotasjonsflater, flatemoment og tyngdepunkt.

Lineære differensiallikninger av først og andre orden. Separable differensiallikninger.

Eulers metode og Runge-Kutta metoder for numerisk løsning av differensiallikninger.

Komplekse tall og kompleks eksponentialfunksjon.

Lineære likningssystemer, Gauss-Jordan eliminasjon, redusert trappeform, matrisealgebra og determinanter.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap.
Kandidaten har
- opparbeidet et faglig grunnlag og forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på.
- grundig kunnskap innen kjerneområdene derivasjon og integrasjon og differensiallikninger med anvendelser.
- gode kunnskaper om komplekse tall.
- gode kunnskaper om numeriske beregninger og deres muligheter og begrensninger.

Læringsutbytte - Ferdigheter.
Kandidaten
- har et relevant matematisk symbol- og formelapparat.
- kan manipulere symboler og formler.
- kan resonnere matematisk.
- kan formulere ingeniørfaglige problemer på matematisk form.
- har god regneferdighet.
- kan identifisere sammenhenger mellom matematikk og ingeniørfaglige anvendelser.
- kan forstå og bruke matematiske representasjoner.
- kan løse problemer både ved analytiske og numeriske metoder.

Læringsutbytte - Kompetanse.
Kandidaten
- har forståelse for at endring og endring per måleenhet kan måles, beregnes, summeres og inngå i likninger.
- forstår at det er presisjonsnivået i det matematiske språket som gjør det velegnet til å strukturere ingeniørfaglige problemer og åpner for løsninger.
- har matematisk forståelse som kan gi grunnlag for livslang læring.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger 

Obligatoriske regneøvinger og/eller obligatoriske innleveringer

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

4 timers individuell to-delt skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Automatiseringsteknikk (017AU)
Byggingeniør (003YV)
Dataingeniør (004DA)
Elkraftsystemer (006EK)
Produkt og systemdesign (045PS)
Skipsdesign (699YV)
Vann- og miljøteknikk (561VM)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 30.11.2017 09:00 G133 , G239-225-FY , Datalab C225 , B433 , B434 , G325 , G331 , G328A , G328B , A334 , A335 , B228 , B229 , B332 , B333
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.