IR102412 - Fysikk og kjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Klassisk mekanikk

Translatorisk bevegelse: Fart, akselerasjon, krefter, Newtons lover.
Roterende bevegelse: Vinkelhastighet, vinkelakselerasjon, spinn, treghetsmoment.
Energi: Potensiell og kinetisk energi, bevaringslover, arbeid, effekt,
Oscillasjoner: Svinginger med og uten demping, resonans.
Elektriske og magnetiske felt
Elektiske felt: Coulombs lov, feltstyrke, feltlinjer.
Magnetiske felt: Amperes lov, kraft på strømførende leder i magnetfelt, elektro-magnetisk induksjon, Faradays og Lenz's lov, generatorer, transformatorer.
Elektriske motorer: ac- og dc-motorer
Termodynamikk
Tilstandsligningen
Termodynamikkens første lov
Faseoverganger
Kalorimetri
Varmetransport

Kjemi
Oppbygningen av atomer og periodesystemet
Uorganiske forbindelser
Kjemiske bindingstyper
Reaksjonslikninger og støkiometriske beregninger, forbrenningsreaksjoner
Syre base beregninger og beregninger med redoksreaksjoner
Elektrokjemiske celler og grunnleggende korrosjonsteori ideelle gasser
Organiske stoffgrupper, plast, olje og gass
Kjemikaliehåndtering og grunnleggende HMS

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:
Kandidaten kan
- forstå grunnleggende teorier, begreper og metoder i fysikk og kjemi
- modellere fysiske systemer og prosesser

Læringsutbytte - Ferdigheter:
Kandidaten kan
- gjøre rede for grunnleggende fenomener i fysikk og kjemi
- ha grunnleggende ferdigheter i laboratoriearbeid og rapportskriving
- løse fysiske ligninger både analytisk og numerisk og kunne visualisere løsningene

Læringsutbytte - Kompetanse:
Kandidaten kan
- forstå fysisk og kjemisk tenkemåte og metode
- formidle kunnskap i fysikk og kjemi

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:
Forelesning, regneøvinger, modellering med dataverktøy.Laboppgaver. 

Obligatoriske arbeidskrav:
Alle laboppgavene/ modelleringsoppgavene må vere godkjent. Regneøvingene må vere godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

4 timers skriftlig eksamen.
Tillatte hjelpemidler til eksamen:
- kormelsamling i fysikk og matematikk
- kalkulator uten kommunikasjonsmuligheter

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Automatiseringsteknikk (017AU)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.