IP305214 - Havromsinstallasjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 40/100
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer C

Faglig innhold

- Oversikt over olje- og gassproduksjon til havs. Leting, kartlegging, boring, feltutbygging og produksjon.
- Prosessering av olje og gass:Separasjon av olje/kondensat/vann og gass. Gassbehandling; Tilsetning av inhibitor, gasstørking. Drivmekanismer. Produktkrav. Spesielle løsninger for prosessering Subsea. Flerfasetransport Undervannsinstallasjoner og beskyttelsessystem.
- Installasjon av subsea-utstyr 
- Drift og vedlikehold.
- Fiberarmert plast
- Materialer brukt i sandwichkonstruksjoner og oppdriftsbøyer

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Gi oversikt over de ulike faser i utvikling av et olje-/gassfelt til havs (herunder påvisning, feltutbygging, prosessering og transport av olje og gass)
- Ha oversikt over ulike maritime operasjoner som er nødvendige i forbindelse med feltutbygging til havs (t.d. installasjon av undervannsinstallasjoner, legging av rørledninger, flytting av plattformer) og kan delta i planlegging av disse operasjonene
- Ha oversikt over ulike materialers mekaniske egenskaper og aktuelle metoder for å bestemme disse
- Kunne framstillingsmetoder for plast og kompositter

Ferdigheter:
- Gjøre overslagsberegninger for kapasitet og dimensjoner på systemer som separatorer og kompressorer, samt beregne nødvendig effektbehov for disse systemene.
- Gjennomføre design og dimensjonering av rørsystemer for transport av olje og gass på havbunnen.
- Gjennomføre overslagsberegninger av ulike installasjonsmetoder (t.d. offshore løfteoperasjoner eller rørleggingsoperasjoner) Gjennomføre design, dimensjonering og fabrikasjon av konstruksjoner bygd av komposittmaterialer.

Kompetanse:
- Planlegge og dokumentere gjennomføring av marine operasjoner (t.d. installasjon av undervannsmodul gjennom en offshore løfteoperasjon).
- Formidle sentrale teorier og problemstillinger som har betydning for utbygging og drift av offshore installasjoner for produksjon av olje og gass.
- Formidle betydningen av transport av olje og gass fra reservoar til ferdigforedlet produkt.
- Innsikt i valg av relevant konstruksjonsmateriale for havbunnsinstallasjoner utsatt for varierende miljømessige påvirkninger (trykk, temperatur og kjemiske forbindelser).
- Utveksle synspunkt og erfaringer med bruk av komposittmaterialer til konstruksjon av subsea-utstyr.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:
Forelesninger, øvinger og laboratoriearbeid. 

Obligatoriske arbeidskrav:
Minst ¾ av øvingene for hver modul må være godkjent for adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

- Prosjektrapport (40%)
- Skriftlig eksamen (60%) 
Begge deler må være bestått.

Tillatte hjelpemiddler ved skriftlig skoleeksamen: Teknisk formelsamling med tabeller, Kalkulator.  
 
Utsatt eksamen Studenten har rett til utsatt eksamen i den skriftlige delen av emnet ved gyldig fravær eller stryk.
Ved ikke bestått prosjektoppgave, må denne tas på nytt ved neste ordinær eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Produkt og systemdesign (045PS)
Skipsdesign (699SD)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 40/100

Innlevering
15.11.2017

Vår ORD Skriftlig eksamen 60/100 C 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.