course-details-portlet

IP300215 - Ledelse av maritime prosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 60/100 6 timer
Mappevurdering 40/100 1 semestre

Faglig innhold

Strategisk og organisatorisk forankring av prosjekter

Overordnet prosjektplanlegging - mål og milepæler

Sluttføring av prosjekter - dokumentasjon og presentasjon

Prosesser og dokumenter som understøtter relasjonshåndtering i prosjektarbeidet

Planlegging og håndtering av usikkerhet.

Oppfølgingen av prosjektet og læring gjennom prosjektarbeid.

Metoder og teknikker for planlegging og oppfølging.

Vurdering av konsepter i tidlig fase.

Prosjektøkonomi.

Risiko i prosjekter.

Modeller for prosjektgjennomføring.

Lederskap og teamarbeid I prosjektet.

Den prosjektorienterte virksomheten.

Erfaringsoverføringiog mellom prosjekter.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

Dokumentere kjennskap til prosjektstyringsmetoder.

Dokumentere grundig forståelse for hvorfor prosjekter anvendes som et nødvendig verktøy for å løse komplekse oppgaver i den maritime næringen

Identifisere kjennetegn ved ulike prosjektformer og hva som kjennetegner effektive og mindre effektive prosjekter.

Dokumentere kjennskap til de prosesser,verktøy,metoder og begreper som inngår i prosjektledelse i offshorenæringen.

Dokumentere kunnskap om hvordan et prosjekt kan definers bredt mht. mål, kjennetegn, innhold, omfang, varighet, kostnad, interessenter.

Gjenkjenne begreper som målformulering, planlegging, organisering, gjennomføring, oppfølging, styring, risikovurdering.

Gjenkjenne både etablerte prinsipper i prosjektfaget og kunnskapsfronten.

 

Læringsutbytte - Ferdigheter:

Være i stand til å bekle stillinger som leder av komplekse prosjekter i en internasjonal næring

Kunne gi råd om prosjektanvendelse i ulike typer organisasjoner

Forklare hvorfor prosjekt har blitt tatt i bruk i ulike organisasjonstyper

Bruke metoder til å styre prosjekter.

Planlegge, følge opp og lede større internasjonale prosjekter,og være konstruktiv deltaker i prosjekter.

Reflektere rundt ledelse av prosjektorienterte virksomheter, inkludert sammenhengen mellom enkeltprosjekter, organisasjonens prosjektportefølje og overordnede mål.

Anvende tilpassede teknikke, metoder og verktøy for effektiv gjennomføring av prosjekter.

 

Læringsutbytte - Kompetanse:

Evne til å bidra som prosjektmedarbeider og -leder i det mangfold av prosjekter som må gjennomføres i tilknytning til nødvendig utviklingsarbeid i maritime bedrifter og institusjoner.

Forståelse for prosjektarbeidsformens rolle i  forhold til organisasjoner og samfunn, samt kunne reflektere over etiske problemstillinger knyttet til internasjonale prosjekter.

Forståelse for hva det vil si å jobbe i et team hvor man skal vise respekt for de andre teammedlemmenes kunnskaper, meninger, roller og personlighet.

Evne til å kunne delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne ti lå dele sin kunnskap og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, gruppeøvinger. 

Obligatoriske arbeidskrav:

Bestemmelse om innhold, omfang, tidsrom og innlevering for gruppearbeidene gis av faglærer, men det skal være en muntlig presentasjon av arbeidene på maks 10 minutt, og besvarelsen skal være innlevert til angitt dato.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Mappe (60%)

4 timers Skriftlig eksamen (40%)

Studentene skal utarbeide 2 gruppearbeider som samles i en mappe. Gruppearbeidet inngår i vurderingen, og deltakerne i hver gruppe får samme karakter. I tillegg vurderes studentene på grunnlag av en 4 timers individuell skoleeksamen. Begge delene må beståsUtsatt eksamen:Det er mulig å ta skriftlig 4 timers skoleeksamen som utsatt eksamen.Dersom ei gruppe ikke har fått ståkarakter på en eller flere av besvarelsene i mappen, kan gruppen, under forutsetning av at alle gruppemedlemmene er enige, få levere inn ei mappe med forbedrede arbeider ved ny og utsatt eksamen. Hvis studenten venter til neste ordinære eksamen må ny oppgave løses.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Produkt og systemdesign (045PS)
Skipsdesign (699SD)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Mappevurdering 40/100

Utlevering 03.12.2020

Innlevering 09.12.2020

Utlevering 15:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 60/100

Utlevering 11.12.2020

Innlevering 11.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappevurdering 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 60/100

Utlevering 03.06.2021

Innlevering 03.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU