course-details-portlet

INGT1001 - Ingeniørfaglig innføringsemne

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 50/100 2 timer D , E
Gruppeoppgave 50/100 3 uker

Faglig innhold

Emnet består av fire hovedtemaer med underpunkter:Etikk og teknologi-Teknologi- og vitenskapshistorie-Vitenskapelig metode, vitenskapsteori-Etikk (herunder profesjonsetikk)-Generell HMSVitenskapshistorie, ingeniørens rolle i samfunnet-Ingeniørrollen-Samspillet teknologi og samfunn-Samfunnsansvar-Bærekraft-livsløpsanalyse-teamarbeid/ GruppeprosesserGrunnleggende programmering, valgfritt språk-Bruk av vanlige digitale verktøy i sin fagretningProsjektarbeid-Kildekritikk-Innovasjon/endringskompetanse-Rapportskriving-Formidling-Prosjektstyring/-ledelse

Læringsutbytte

Kunnskapa) Kandidaten forstår ingeniørprofesjonen og ingeniørens rolle, samt etiske problemstillinger i miljø, samfunn og arbeidsliv. b) Kandidaten har kunnskaper som gir grunnlag for å se teknologi - både som teori og praksis - i historisk og fremtidsrettet perspektiv. c) Kandidaten har innsikt i og forståelse av sentrale teorier om kunnskap og vitenskapelig metode d) Kandidaten har basiskunnskaper om prosjekt som arbeidsform, både om organisering, gjennomføring og rapportering. e) Kandidaten kjenner til særpreget til egen fagretning i punktene over. Ferdighetera) Kandidaten kan identifisere ingeniørfaglige problemstillinger og reflektere kritisk over disse i lys av sin kunnskap om ulike syn på vitenskap, teknologi og etikk.b) Kandidaten kan argumentere saklig og systematisk samt utøve kildekritikk.c) Kandidaten kan bruke prosesser for kreativitet og nytenkning i prosjektarbeid. d) Kandidaten kan bruke faglige verktøy, teknikker og terminologi i egen fagretning.e) Kandidaten har grunnleggende programmeringsferdigheterGenerell kompetansea) Kandidaten kan reflektere kritisk over ulike verdi-, vitenskap- og teknologisyn og relatere disse til eget fagområde og yrkesutøvelse.b) Kandidaten kan identifisere miljømessige og etiske utfordringer relatert til teknologiske produkter og løsninger.c) Kandidaten kan dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, både skriftlig og muntlig.d) Kandidaten kan organisere, planlegge og gjennomføre sine lærings- og arbeidsoppgaver og samarbeide godt og reflektert i grupper.

Læringsformer og aktiviteter

Studentaktive læringsformer. Prosjektorientert undervisning.- Ressursforelesninger- Studentpresentasjoner- Medstudentevalueringer- Fagnært laboratoriearbeid- Rapportskriving - Gruppearbeid Obligatoriske aktiviteter:4 innleveringer hvorav minst 1 skal være individuell:- Flervalgstest- Programmeringskode- Muntlig presentasjon av prosjekt- Akademisk tekst

Obligatoriske aktiviteter

  • Akademisk tekst
  • Quizz
  • Programmering
  • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Endelig karakter gis med utgangspunkt i to deler som begge må bestås:- 1 prosjektrapport som skal være et gruppearbeid.- 1 skriftlig individuell digital eksamen.Ved ikke bestått prosjektrapport/gruppearbeid kan gruppen levere en forbedret rapport innen 1.09. i påfølgende semester. Utsatt individuell skriftlig eksamen i august.Kontinuasjon kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Kursmateriell

Kjelsberg, R. (2022). Teknologi Vitenskap, 2. utgave. Universitetsforlaget.

https://www.universitetsforlaget.no/teknologi-og-vitenskap-2

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
INGA1001 10.0 HØST 2019
INGG1001 10.0 HØST 2019
IMAK1002 7.5 HØST 2023
INGT1002 2.5 HØST 2023
IDATT1004 5.5 HØST 2023
INGA1002 2.5 HØST 2023
IDATA1004 5.5 HØST 2023
INGG1002 2.5 HØST 2023
IDATG1004 5.5 HØST 2023
BYGT1101 3.5 HØST 2023
IIRA2001 2.5 HØST 2023
BYGA1101 3.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologi- og vitenskapsstudier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 50/100 D , E 24.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 8
SL274 Sluppenvegen 14 1
Høst ORD Gruppeoppgave 50/100

Utlevering
10.11.2023

Innlevering
24.11.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU