course-details-portlet

INGT1001 - Ingeniørfaglig innføringsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 50/100 2 timer D , E
Gruppeoppgave 50/100 3 uker

Faglig innhold

Emnet består av fire hovedtemaer med underpunkter:Etikk og teknologi-Teknologi- og vitenskapshistorie-Vitenskapelig metode, vitenskapsteori-Etikk (herunder profesjonsetikk)-Generell HMSVitenskapshistorie, ingeniørens rolle i samfunnet-Ingeniørrollen-Samspillet teknologi og samfunn-Samfunnsansvar-Bærekraft-livsløpsanalyse-teamarbeid/ GruppeprosesserGrunnleggende programmering, valgfritt språk-Bruk av vanlige digitale verktøy i sin fagretningProsjektarbeid-Kildekritikk-Innovasjon/endringskompetanse-Rapportskriving-Formidling-Prosjektstyring/-ledelse

Læringsutbytte

Kunnskapa) Kandidaten forstår ingeniørprofesjonen og ingeniørens rolle, samt etiske problemstillinger i miljø, samfunn og arbeidsliv. b) Kandidaten har kunnskaper som gir grunnlag for å se teknologi - både som teori og praksis - i historisk og fremtidsrettet perspektiv. c) Kandidaten har innsikt i og forståelse av sentrale teorier om kunnskap og vitenskapelig metode d) Kandidaten har basiskunnskaper om prosjekt som arbeidsform, både om organisering, gjennomføring og rapportering. e) Kandidaten kjenner til særpreget til egen fagretning i punktene over. Ferdighetera) Kandidaten kan identifisere ingeniørfaglige problemstillinger og reflektere kritisk over disse i lys av sin kunnskap om ulike syn på vitenskap, teknologi og etikk.b) Kandidaten kan argumentere saklig og systematisk samt utøve kildekritikk.c) Kandidaten kan bruke prosesser for kreativitet og nytenkning i prosjektarbeid. d) Kandidaten kan bruke faglige verktøy, teknikker og terminologi i egen fagretning.e) Kandidaten har grunnleggende programmeringsferdigheterGenerell kompetansea) Kandidaten kan reflektere kritisk over ulike verdi-, vitenskap- og teknologisyn og relatere disse til eget fagområde og yrkesutøvelse.b) Kandidaten kan identifisere miljømessige og etiske utfordringer relatert til teknologiske produkter og løsninger.c) Kandidaten kan dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, både skriftlig og muntlig.d) Kandidaten kan organisere, planlegge og gjennomføre sine lærings- og arbeidsoppgaver og samarbeide godt og reflektert i grupper.

Læringsformer og aktiviteter

Studentaktive læringsformer. Prosjektorientert undervisning.- Ressursforelesninger- Studentpresentasjoner- Medstudentevalueringer- Fagnært laboratoriearbeid- Rapportskriving - Gruppearbeid Obligatoriske aktiviteter:4 innleveringer hvorav minst 1 skal være individuell:- Flervalgstest- Programmeringskode- Muntlig presentasjon av prosjekt- Akademisk tekst

Obligatoriske aktiviteter

  • Akademisk tekst
  • Quizz
  • Programmering
  • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Endelig karakter gis med utgangspunkt i to deler som begge må bestås:- 1 prosjektrapport som skal være et gruppearbeid.- 1 skriftlig individuell digital eksamen.Ved ikke bestått prosjektrapport/gruppearbeid kan gruppen levere en forbedret rapport innen 1.09. i påfølgende semester. Utsatt individuell skriftlig eksamen i august.Kontinuasjon kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kjelsberg, R. (2022). Teknologi Vitenskap, 2. utgave. Universitetsforlaget.

https://www.universitetsforlaget.no/teknologi-og-vitenskap-2

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
INGA1001 10.0 HØST 2019
INGG1001 10.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologi- og vitenskapsstudier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 50/100 D , E 19.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 95
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 58
SL318 Sluppenvegen 14 1
SL274 Sluppenvegen 14 3
SL323 Sluppenvegen 14 1
SL326 Sluppenvegen 14 1
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 21
SL228 Sluppenvegen 14 7
SL325 Sluppenvegen 14 1
SL322 Sluppenvegen 14 1
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 64
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 80
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 67
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 46
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 80
SL319 Sluppenvegen 14 1
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 59
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 48
Høst ORD Gruppeoppgave 50/100

Utlevering
05.12.2022

Innlevering
19.12.2022


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 50/100 D , E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Gruppeoppgave 50/100

Innlevering
01.09.2023


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU