course-details-portlet

INGG1001 - Ingeniørfaglig innføringsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 50/100 2 timer A
Rapport 50/100 2 måneder A

Faglig innhold

Emnet består av fire hovedtemaer med underpunkter:
Etikk og teknologi
-Teknologi- og vitenskapshistorie
-Vitenskapelig metode, vitenskapsteori
-Etikk (herunder profesjonsetikk)
-Generell HMS
Vitenskapshistorie, ingeniørens rolle i samfunnet
-Ingeniørrollen
-Samspillet teknologi og samfunn
-Samfunnsansvar
-Bærekraft
-livsløpsanalyse
-teamarbeid/ Gruppeprosesser
Grunnleggende programmering, valgfritt språk
-Bruk av vanlige digitale verktøy i sin fagretning
Prosjektarbeid
-Kildekritikk
-Innovasjon/endringskompetanse
-Rapportskriving
-Formidling
-Prosjektstyring/-ledelse

Læringsutbytte

Kunnskap
a) Kandidaten forstår ingeniørprofesjonen og ingeniørens rolle, samt etiske problemstillinger i miljø, samfunn og arbeidsliv.
b) Kandidaten har kunnskaper som gir grunnlag for å se teknologi - både som teori og praksis - i historisk og fremtidsrettet perspektiv.
c) Kandidaten har innsikt i og forståelse av sentrale teorier om kunnskap og vitenskapelig metode
d) Kandidaten har basiskunnskaper om prosjekt som arbeidsform, både om organisering, gjennomføring og rapportering.
e) Kandidaten kjenner til særpreget til egen fagretning i punktene over.
Ferdigheter
a) Kandidaten kan identifisere ingeniørfaglige problemstillinger og reflektere kritisk over disse i lys av sin kunnskap om ulike syn på vitenskap, teknologi og etikk.
b) Kandidaten kan argumentere saklig og systematisk samt utøve kildekritikk.
c) Kandidaten kan bruke prosesser for kreativitet og nytenkning i prosjektarbeid.
d) Kandidaten kan bruke faglige verktøy, teknikker og terminologi i egen fagretning.
e) Kandidaten har grunnleggende programmeringsferdigheter
Generell kompetanse
a) Kandidaten kan reflektere kritisk over ulike verdi-, vitenskap- og teknologisyn og relatere disse til eget fagområde og yrkesutøvelse.
b) Kandidaten kan identifisere miljømessige og etiske utfordringer relatert til teknologiske produkter og løsninger.
c) Kandidaten kan dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, både skriftlig og muntlig.
d) Kandidaten kan organisere, planlegge og gjennomføre sine lærings- og arbeidsoppgaver og samarbeide godt og reflektert i grupper.

Læringsformer og aktiviteter

Studentaktive læringsformer. Prosjektorientert undervisning.
- Ressursforelesninger
- Studentpresentasjoner
- Medstudentevalueringer
- Fagnært laboratoriearbeid
- Rapportskriving
- Gruppearbeid

Obligatoriske aktiviteter:
4 innleveringer hvorav minst 1 skal være individuell:
- Flervalgstest
- Programmeringskode
- Muntlig presentasjon av prosjekt
- Akademisk tekst

Nettstudenter:
Felles forelesninger strømmes, og veiledning skjer ved bruk av forum og Collaborate på læringsplattformen. I tillegg benyttes forhåndsinnspilte videoforelesninger.
Det kreves fremmøte på Gjøvik ved oppstart av emnet og ved gjennomføring av eksamen. I tillegg tilbys en dag med veiledning i bruk av programmeringsspråket Python.

Prosjektet er en sentral del av emnet, og krever utstrakt bruk av samarbeidsteknologi. . I tillegg kan prosjektet medføre krav til fremmøte i enkelte studieprogram. Dette vil bli informert om ved oppstart.
Fremføringen gjennomføres ved bruk av Collaborate.

Planlagt tidsforbruk:
Forelesninger: 40 timer
Veiledning: 20 timer
Prosjektarbeid: 70 timer
Selvstudier: 140 timer
Sum: 270 timer

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgaver

Mer om vurdering

Endelig karakter gis med utgangspunkt i to deler som begge må bestås:
- 1 prosjektrapport som skal være et gruppearbeid.
- 1 skriftlig individuell digital eksamen.
Ved ikke bestått prosjektrapport/gruppearbeid kan gruppen levere en forbedret rapport innen 1.09. i påfølgende semester. Utsatt individuell skriftlig eksamen i august.
Kontinuasjon kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/teknologi-og-vitenskap-uf.html

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
INGA1001 10.0 01.09.2019
INGT1001 10.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)

-

Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Rapport 50/100 A

Utlevering 27.11.2020

Innlevering 11.12.2020

Utlevering 08:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 50/100 A

Utlevering 11.12.2020

Innlevering 11.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 11:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 50/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensformen er endret som et smittvernstiltaak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU