course-details-portlet

INFT2800 - Metode og forskningsfront

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Emnet vil gi studentene en innføring i forskningsmetode med fokus spesielt på utvikling av problemstilling, forskningsstrategier og metoder for å generere og analysere data. Dette vil sette studentene i stand til å planlegge og gjennomføre egne empiriske undersøkelser innen sitt fagområde. I tillegg vil studentene få innblikk i pågående forskningsprosjekter ved instituttet. Disse eksemplene vil sette studentene i stand til å kritisk vurdere den anvendte metodiske tilnærmingen i forskningsprosjekter.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten har kunnskap om:

K1 - hvordan man planlegger og gjennomfører empiriske undersøkelser innenfor fagområdet

K2 - hvordan man utvikler en problemstilling og hvordan denne legger premissene for den videre undersøkelsesprosessen

K3 - både kvalitative og kvantitative undersøkelsesdesign og tilhørende metoder for datainnsamling

K4 - grunnleggende metoder for analyse av kvalitative og kvantitative data, samt kriterier for å vurdere kvaliteten i empiriske undersøkelser

K5 - pågående forskningsprosjekter innenfor fagområdet

Ferdigheter:

Kandidaten har ferdigheter tilknyttet å:

F1 - anvende tilegnet kunnskap i arbeidet med å gjennomføre empiriske undersøkelser med bruk av kvantitative og/eller kvalitative metoder

F2 - utføre analyser i og tolke resultater fra både kvantitative og/eller kvalitative data

F3 - vurdere validitet og reliabilitet i empiriske undersøkelser

F4 - rapportere og kommunisere konklusjoner fra faglige problemstillinger og empiriske undersøkelser

Generell kompetanse:

Kandidaten har kompetanse tilknyttet å:

G1 - på faglig grunnlag velge metodiske tilnærminger i empiriske undersøkelser

G2 - kunne innhente og analysere data

G3 - kunne gjennomføre kritisk metoderefleksjon knyttet til egne empiriske undersøkelser

G4 - kunne se emnet i et større samfunnsperspektiv

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har kun nettbasert undervisning. Undervisningsaktivitetene vil være en kombinasjon av forelesninger, gjesteforelesninger, gruppeaktiviteter og presentasjoner med ulike tema knyttet til forskningsmetoder.

Mer om vurdering

Vurderingsform: Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet, som vurderes til bestått/ikke bestått. Ved frivillig gjentak, ikke-bestått eller gyldig fravær, må hele mappen tas på nytt ved neste gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Informasjonsbehandling (ITBAINFO)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i Informasjonsbehandling.

Kursmateriell

Utvalgt relevant pensum vil tilgjengeliggjøres for studentene ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIFT2800 7.5 HØST 2024
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU