course-details-portlet

INB6910 - Avansert audiologisk vurdering

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Studentene vil få inngående kunnskap om det audio-vestibulære systemets anatomi og fysiologi. Studentene vil ved hjelp av nyere forskning tilegne seg utvidet teoretisk kunnskap om elektrofysiologiske målinger og vestibulær vurdering som verktøy for å utvikle klinisk kompetanse. Det legges vekt på valg av hensiktsmessig vurderingsverktøy og tolkning av resultat, sett i sammenheng med pasientens helsetilstand og hverdagsfunksjon. Studentene vil få bred innsikt i problemstillinger relevant for klinisk praksis og kjennskap til samhandling på tvers av profesjoner.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om anatomi og fysiologi innen det sentrale auditive nervesystem og det vestibulære systemet
 • har inngående kunnskap om generelle prinsipper bak elektrofysiologiske målinger og vurdering av vestibulær funksjon
 • har inngående kunnskap om registrering, analyse og tolkning av auditivt fremkalte potensialer (AEP)
 • har inngående kunnskap om testing, analyse og tolkning av og vestibulær funksjon
 • har bred kunnskap om utviklings- og aldersrelaterte endringer i AEP
 • har kunnskap om aldersrelaterte endringer i vestibulær funksjon

Ferdigheter

Studenten

 • kan beskrive prinsipper, gjennomføring og tolkning av elektrofysiologiske målinger og vestibulær vurdering
 • kan vurdere og bestemme hensiktsmessig metode og protokoll for aktuelle elektrofysiologiske målinger og vestibulær vurdering
 • kan innhente, lese og tolke vitenskapelig litteratur om elektrofysiologiske målinger og vestibulær vurdering

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet
 • kan kommunisere og samarbeide tverrprofesjonelt om problemstillinger, analyser og konklusjoner knyttet til fagområdet
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter fra fagområdet sett i sammenheng med pasientens helsetilstand og hverdagsfunksjon

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse og presentasjon på seminar
 • Essay

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen er en skriftlig oppgave med karakterskala A - F

Obligatoriske aktiviteter:

 • Skriftlige innleveringer
 • Muntlige framlegg og diskusjoner

Obligatoriske aktiviteter er gyldige i 2 semestre.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk helsevitenskap (MKLIHEL)
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad i audiologi eller tilsvarende.

Kursmateriell

Forslag til litteratur som dekker læringsmålene presenteres ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Audiologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
20.04.2023

Innlevering
27.04.2023


10:00


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU