course-details-portlet

IMT3541 - Veiledet praksis i medie-og informatikkfag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Studenten samarbeider med og er utplassert i på arbeidsplass til sammen 180 timer i løpet av et semester. I løpet av denne tiden skal studentene delta i produksjon, gjøre seg kjent med bedriftens organisasjon, og allsidig benytte teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter som tilegnet gjennom de første fire semestrene i studieløpet. Praksis utfordrer studentene på å gjøre nytte av kunnskaper og ferdigheter som de har opparbeidet så langt i studiet. Bedriften kan benytte både verktøy og metoder som studenten ikke har blitt gjort kjent med i studiet, og dette gjør at de vil måtte tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter så langt det er nødvendig. Ulike bedrifter vil jobbe på ulike måte og med ulike oppgaver, og praksis vil derfor arte seg ulikt avhengig av hvilken praksisplass studenten har. Et viktig tema vil derfor være å forstå og lære om bedriftens kultur, hvordan de jobber og hvordan de er organisert.

Læringsutbytte

Kunnskaper - studenten er i stand til å vurdere metoder og verktøy som benyttes i produksjonen - studenten er kjent med bedriftens organisasjon, og forstår hvordan å kartlegge bedriftens arbeidsflyt og rutiner. Ferdigheter - viser selvinnsikt og evne til å presentere seg selv i en prosess der studenten søker praksisplass - viser evne til kritisk, nytenkende og analytisk tilnærming til praksisfeltet og egen utøvelse og læringsprosess - anvender og kobler relevant teoretisk kunnskap til utøvelse av praktiske arbeidsoppgaver - evner å vurdere rutiner, struktur og organisering av arbeidsplassen, og anvende dette som endrings-agent ved å foreslå endringer og forbedringer. - utøver kommunikasjon Generell kompetanse - tar initiativ til diskusjon om faglige og etiske problemstillinger - viser evne til hensiktsmessig samarbeid - viser evne til målrettet tverrfaglig samarbeid

Læringsformer og aktiviteter

- Obligatoriske oppgaver
- Praksis
- refleksjon
- Veiledning

Utfyllende informasjon:
Studentene skal selv kontakte bedrifter for finne relevant praksisplass.
Studenten er utplassert i bedrift og er tildelt veileder fra bedriften, støttet av NTNU. Både underveis og ved praksisens slutt, sender studenten skriftlig rapport med den hensikt å vise i hvilken grad læringsutbyttet er oppnådd.

Obligatoriske arbeidskrav:
Aktivt opprette kontakt med praksisplass, statusrapport, veiledermøte, sluttrapport, minimum 180 timer arbeid i bedrift.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Vurderingsformer:
Studenten vurderes på bakgrunn av innleverte statusrapporter, sluttrapport og bedriftens vurdering av studentens arbeidsinnsats.

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Ingen utsatt eksamen, emnet må tas på nytt ved neste ordinære avvikling.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Interaksjonsdesign (BIXD)
Webutvikling (BWU)

Forkunnskapskrav

For at studenten skal kunne velge emnet, forutsettes det at 100 studiepoeng fra 1. og 2. studieår er fullført og bestått.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)

-

Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU