IMT3472 - Fordypningsprosjekt i media

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og Prosjekt
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Tema for fordypningsemnet velges blant emner som tilbys av fagmiljøet innen Medieproduksjon og medieledelse.
Aktuelle fordypningsoppgaver kandidatene jobber med kan dreie seg om konseptuell problemløsning, produktutvikling i alle typer medier eller i ulike kanaler, medieproduksjon gjennom implementering og utvikling av tekniske medieløsninger, innovative kommunikasjonsløsninger, brukersentrerte og sosiale medier, eller innovativ utvikling av arbeidsprosesser i mediene. Studenten må avklare tema og problemstilling med eneansvarlig eller veileder før prosjektet avvikles. Videre oppfordres studenten å jobbe i samarbeid med andre.Det prosjektet kandidaten jobber med i dette emnet kan gjerne, i samråd med veileder eller emneansvarlig, videreutvikles til å bli det prosjektet man jobber med i bacheloroppgaven.Emnet er ment som en forberedelse på det arbeid som forventes i bacheloroppgaven og det forventes at studenten skal benytte kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og rapportering i formidling av fordypningsoppgaven. Videre skal kandidaten effektivt presentere prosjektløsningen muntlig.

Læringsutbytte

Kandidatene skal planlegge og gjennomføre et medieprosjekt for en ekstern eller intern oppdragsgiver, gjerne i samarbeid med andre studenter ved NTNU.

Etter endt emne skal studenten:

Kunnskap
-ha inngående kunnskap innen medieproduksjon og medieledelse med utgangspunkt i en selvvalgt oppgave innen emnets temaer
-tilegne seg dybdekunnskap, breddeforståelse og praktiske ferdigheter innenfor fagområdet medieproduksjon og medieledelse
-ha kunnskap om hvordan en presis prosjektskisse utformes
-kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og rapportering
-ha gode kunnskaper og ferdigheter innen innovasjon, entreprenørskap og bærekraftig utvikling
-disponere spesiell kunnskap på områder der de har fordypet seg i selvvalgt prosjektarbeid.

Ferdigheter
-tilegne seg forståelse for forskningsutfordringer, vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter innen relevant fagkrets som forbereder kandidaten på arbeidet med bacheloroppgaven. 
-rapportere i henhold til vitenskapelige akademiske normer
-anvende relevante metoder og teorier blant alt kandidaten har lært så langt i utdanningen, og ut fra det løse den aktuelle problemstillingen

Generell kompetanse
-kunne oppdatere sin kunnskap, teoretisk og praktisk, samt ved veiledning internt og eksternt
-være i stand til å gjøre valg og vurderinger i en arbeidsprosess som leder fra ide til presentasjon av produkt og rapport
-gjenkjenne tema, teori og problemstillinger som er relevant innen medieproduksjon og medieledelse

Læringsformer og aktiviteter

-Prosjektarbeid
-Veiledning

Utfyllende informasjon:
Ressursforelesninger ved behov, i hovedsak baserer opplegget seg på faste prosess- og prosjektveiledninger.

Obligatoriske arbeidskrav:
Det er obligatorisk med veiledning i forbindelse med utarbeidelse av prosjektskissen og produkt.Obligatorisk fremføring: Studenten skal presentere prosjektet i form av en "muntlig eksamen."

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon:

Det vil ikke bli gjennomført kontinuasjon i emnet, må tas ved neste ordinære avvikling av emnet.

Vurderingsformer:

Vurdering av prosjekt (med vurdering og innlevering av prosjektskisse, produkt og skriftlig sluttrapport)

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bachelor i medieproduksjon (BMP)

Forkunnskapskrav

Innen 1/9: 90 studiepoeng bestått fra 1. og 2. studieår innen medieproduksjon eller andre tilliggende fagkretser etter vurdering.

Kursmateriell

Selvvalgt i samråd med veileder. Vitenskaplig metode, innovasjon og entreprenørskap vil dekkes av kompendier/artikkelsamlinger.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og Prosjekt

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave** 100/100

Innlevering
12.12.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Innlevering av prosjekt og refleksjonsnotet i Inspera
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.