IMT3007 - Prosjektutvikling i kreativ virksomhet

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Tema for fordypningsemnet velges blant emner som tilbys av fagmiljøet innen interaksjonsdesign. Aktuelle fordypningsoppgaver kandidatene jobber med kan dreie seg om konseptuell problemløsning, produktutvikling i alle typer medier eller i ulike kanaler, medieproduksjon gjennom implementering og utvikling av tekniske medieløsninger, innovative kommunikasjonsløsninger, brukersentrerte og sosiale medier, eller innovativ utvikling av arbeidsprosesser i mediene. Studenten må avklare tema og problemstilling med eneansvarlig eller veileder før prosjektet avvikles. Videre oppfordres studenten å jobbe i samarbeid med andre.
Det prosjektet kandidaten jobber med i dette emnet kan gjerne, i samråd med veileder eller emneansvarlig, videreutvikles til å bli det prosjektet man jobber med i bacheloroppgaven.
Emnet er ment som en forberedelse på det arbeid som forventes i bacheloroppgaven og det forventes at studenten skal benytte kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og rapportering i formidling av fordypningsoppgaven. Videre skal kandidaten effektivt presentere prosjektløsningen muntlig.

Læringsutbytte

Kandidatene skal planlegge og gjennomføre et interaksjonsdesignprosjekt for en ekstern eller intern oppdragsgiver, gjerne i samarbeid med andre studenter ved NTNU.
Etter endt emne skal studenten:
Kunnskap
ha inngående kunnskap innen interaksjonsdesign med utgangspunkt i en selvvalgt oppgave innen emnets temaer
tilegne seg dybdekunnskap, breddeforståelse og praktiske ferdigheter innenfor fagområdet interaksjonsdesign
ha kunnskap om hvordan en presis prosjektskisse utformes
kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og rapportering
ha gode kunnskaper og ferdigheter innen innovasjon, entreprenørskap og bærekraftig utvikling
disponere spesiell kunnskap på områder der de har fordypet seg i selvvalgt prosjektarbeid.
Ferdigheter
tilegne seg forståelse for forskningsutfordringer, vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter innen relevant fagkrets som forbereder kandidaten på arbeidet med bacheloroppgaven.
rapportere i henhold til vitenskapelige akademiske normer
anvende relevante metoder og teorier blant alt kandidaten har lært så langt i utdanningen, og ut fra det løse den aktuelle problemstillingen
Generell kompetanse
kunne oppdatere sin kunnskap, teoretisk og praktisk, samt ved veiledning internt og eksternt
være i stand til å gjøre valg og vurderinger i en arbeidsprosess som leder fra ide til presentasjon av produkt og rapport
gjenkjenne tema, teori og problemstillinger som er relevant innen interaksjonsdsign

Læringsformer og aktiviteter

-Ressursforelesninger.

-Prosess- og prosjektveiledninger.

 

Det er obligatorisk med veiledning i forbindelse med utarbeidelse av prosjektskissen og produkt.

Obligatorisk fremføring:

Studenten skal presentere prosjektet i form av en "muntlig fremføring."

Mer om vurdering

Vurdering av prosjekt (med vurdering og innlevering av prosjektskisse, produkt og skriftlig sluttrapport).
Vurderes av to interne sensorer.

Utsatt eksamen:
Det vil ikke bli gjennomført kontinuasjon i emnet, må tas ved neste ordinære avvikling av emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Interaksjonsdesign (BIXD)

Kursmateriell

Selvvalgt i samråd med veileder.
Vitenskaplig metode, innovasjon og entreprenørskap vil dekkes av kompendier/artikkelsamlinger.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.