IMT3006 - Innovasjon og entreprenørskap i kreativ virksomhet

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

-Innovasjon og nyskaping i media
-Produkt- og tjenesteutvikling
-Kreative teknikker til utviklingsarbeid
-Problemdefinisjon og formulering
-Idéstimulerende teknikker, brainstorming
-Media i samfunnet, medienes samfunnsrolle, endringer i samfunnet relatert til media
-Prosjektledelse

Kandidatene skal planlegge og gjennomføre et utviklingsprosjekt. Det kan gjerne være for en ekstern eller intern oppdragsgiver, og også evt. i samarbeid med studenter fra parallelle bachelorutdanninger ved NTNU.
Utviklingsoppgaver som kandidatene jobber med kan dreie seg om konseptuell problemløsning, produktutvikling i alle typer medier eller i ulike kanaler, implementering og utvikling av tekniske medieløsninger, innovative kommunikasjonsløsninger, brukersentrerte og sosiale medier, eller innovativ utvikling av arbeidsprosesser i mediene.
Det prosjektet kandidaten jobber med i dette emnet kan gjerne være en videreutvikling av tidligere prosjekt, eller bli utformet for å bli fortsatt på i senere prosjekt. Dette skjer i samråd med veileder.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER:
- Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskaper om innovasjon i interaksjonsrelaterte utviklingsprosjekter.
- Kandidaten skal ha opparbeidet kunnskaper om relasjonen mellom medier og samfunnet, og forstå hvilken samfunnsrolle mediene spiller.
- Kandidaten skal ha opparbeidet kunnskaper om de grunnleggende elementene i prosjektledelse og teamledelse, relatert til entreprenørskap og innovasjon i media.


FERDIGHETER:
- Kandidaten skal kunne identifisere og formulere problemstillinger for entreprenørskap og innovasjon i media, og sette dette i sammenheng til relevante faglige verktøy. Litt enklere sagt: I en uoversiktlig sammenheng, enkelt kunne påpeke problem og løsningsmuligheter.

GENERELL KOMPETANSE:
- Kandidaten får generell kunnskap om teorier for innovasjon og entreprenørskap, og dette relateres til medievirksomheter.
- Kandidaten får øvelse i å formulere problemstillinger i en uoversiktlig kontekst.
- Kandidatene får også generell kompetanse om medienes betydning og rolle i samfunnet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger.

I hovedsak baseres det pedagogiske opplegget på jevnlige prosjektveiledninger og/eller formativ veiledning innenfor rammer av en utviklingsmetode. I tillegg vil det være ressursforelesninger. Selvstudier av oppgitt faglitteratur er også vesentlig, samt skriving av fagtekst tilknyttet semesteroppgave og refleksjonsnotat.

 

Obligatoriske aktiviteter:

Det er et obligatorisk arbeidskrav at prosjektoppgavene (semesteroppgavene) fremføres muntlig gruppevis, og at alle studentene er til stede på hverandres presentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektoppgavene (semesteroppgavene) fremføres muntlig gruppevis

Mer om vurdering

Vurdering består av to deleksamener:
-Deleksamen 1: Semesteroppgave i form av et prosjekt som innleveres som skriftlig rapport. Obligatorisk muntlig presentasjon av prosjektet. Det kan leveres i et annet format etter avtale med emneansvarlig dersom det er relevant for oppgaven. Normalt utføres prosjektene i grupper på ca. tre studenter. Det gis en felles gruppevurdering av oppgaven (70%).
-Deleksamen 2: Individuelt refleksjonsnotat med teoretisk del som besvarer oppgitte spørsmål. (30%).
-Begge deler må være bestått.

Utsatt eksamen:
Ved "ikke-bestått" kan prosjektarbeidet forbedres og vurderes på nytt i påfølgende semester (etter avtale med emneansvarlig).

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Interaksjonsdesign (BIXD)

Kursmateriell

Dette oppgis ved kursstart, og vil blant annet inneholde:
Aasen og Amundsen (2011), Innovasjon som kollektiv prestasjon. Oslo: Gyldendal.
Krokan, Arne (2013), Nettverksøkonomi : digitale tjenester og sosiale mediers økonomi. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
Krokan, Arne (2015), Det friksjonsfrie samfunnet. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
Schwebs, Ture og Helge Østbye (2007/2013), Media i samfunnet. Oslo: Samlaget.
Eide, Martin, Leif Ove Larsen og Helle Sjøvaag (red.) (2012), Nytt på nett og brett : journalistikk i forandring. Oslo: Universitetsforlaget.
Vaagan, Robert og Jens Barland (red.) (2015), Entreprenørskap og ledelse i media. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
Barland, Jens (2012), Journalistikk for markedet : Redaksjonell produktutvikling i VG og Aftonbladet på papir og nett 1995-2010. Oslo: Universitetet i Oslo (tilgjengelig som gratis e-bok her: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-32655).

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.