IMT2671 - Webprosjekt II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjekt og Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Så langt det er praktisk mulig vil oppgavene for Webprosjekt I-III bli gitt av eksterne oppdragsgivere, normalt bedrifter skolen samarbeider med. Oppdragene vil i hovedsak være knyttet til bedriftens egne webutviklingsprosjekter. Der det er mulig vil det bli tilrettelagt for et nært samarbeid med bedriften og det kan være aktuelt å jobbe hos bedriften i perioder.Det kan også i noen grad være aktuelt med oppdrag for oppdragsgivere på høgskolen, som for eksempel høgskolens webavdeling eller web-relaterte forskningsprosjekter.

Læringsutbytte

Praksisprosjektene ved bachelorprogrammet for webutvikling (Webprosjekter I-III) har som mål å gi studentene praktisk kompetanse og erfaring med å utvikle kommunikasjonsløsninger for web og mobil. Hovedtema for Webprosjekt II er brukerorientering.
Kunnskaper:
Etter fullført emne skal studenten

ha kunnskap om metoder for brukersentrert utvikling og brukerundersøkelser

ha kunnskap om minst ett vanlig publiseringssystem for web, og installasjon og bruk av dette

Ferdigheter:
Etter fullført emne skal studenten

kunne delta som et initiativrikt og effektivt medlem i en selvorganiserende prosjektgruppe som styrer sitt eget arbeid og jobber systematisk mot et felles mål

kunne planlegge og bidra effektivt til en iterativ design- og utviklingsprosess over tid

kunne bidra til å forebygge ineffektivitet, konflikter og kontraproduktiv gruppeadferd, og håndtere problemer på en konstruktiv måte

kunne kommunisere med aktuelle brukergrupper og kartlegge deres ønsker og behov

kunne anvende innsikter fra brukerstudier til å utforme et godt og brukertilpasset produkt

Generell kompetanse:
Gjennom arbeidet med dette emnet skal studenten utvikle sin kompetanse på følgende områder:

Prosjektarbeid
Problemløsning
Arbeid i team
Kommunikasjon
Erfaringsbasert kompetanse

Læringsformer og aktiviteter

-Forelesninger

-Prosjektarbeid

-Veiledning

Utfyllende informasjon:

I hovedsak baseres det pedagogiske opplegget på selvstendig arbeid i grupper, samt jevnlig veiledning. I tillegg vil det bli gitt noen forelesninger om temaer som er relevante for de aktuelle prosjektene.

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon:
Ingen kontinuasjon. Ved "ikke bestått" må emnet tas på nytt ved neste ordinære gjennomføring.

Vurderingsformer:
Karakter blir satt på grunnlag av en grupperapport. Rapporten skal ha to deler, som hver teller 50% av karakteren: En del som presenterer prosjektet og det faglige arbeidet med det; og en del som presenterer og drøfter gruppeprosessen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Webutvikling (BWU)

Forkunnskapskrav

IMT1471 Webprosjekt I

Kursmateriell

-Hugh Beyer (2010). User-Centered Agile Methods. Morgan & Claypool.
-Dan Saffer (2010). Designing for interaction : creating innovative applications and devices. Berkeley, California: New Riders, 2nd ed.
-Jenifer Tidwell (2010). Designing interfaces. Sebastopol: O'Reilly, 2nd ed.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjekt og Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.