IMT2651 - Innføring i medievitenskap: Teori og metode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

- Medievitenskapelige metoder
- Perspektiver på medienes rolle i samfunnet
- Mediepolitikk og politisk kommunikasjon
- Mediepåvirkning
- Strukturer og sjangrer i analoge og digitale medier
- Kommunikasjonsmodeller
- Tegn, koder og tolkning

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskaper og ferdigheter om:

Studenten kan redegjøre for sentrale samfunnsmessige, teknologiske og innholdsmessige trekk i medieutviklingen. Studenten kan også redegjøre for typiske strukturer og sjangrer i mediene, og demonstrere en kritisk og reflektert innsikt i sentrale teorier og begreper knyttet til moderne informasjonsteknologi og digitale medier.

Studentene kan redegjøre for sentrale begreper i medievitenskapelig metode og utforme et forskningsdesign. De kan stille gode forskningsspørsmål og benytte kvalitative og kvantitative metoder for å besvare disse. Studenten skal kjenne til kriterier for god vitenskapelig forskning.

Studentene kan finne, vurdere og henvise til informasjon, fagstoff og innhente eget datamateriale. De kan framstille dette i en forskningsoppgave som besvarer en problemstilling. Studenten behersker akademisk skriving og referanseteknikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger|Gruppearbeid

Levert og godkjent to definerte milepæler relatert til semesteroppgaven.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Ikke bestått semesteroppgave må skrives på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grafisk design (BMED)
Webutvikling (BWU)

Kursmateriell

Ytreberg, E. (2015) Medie-og kommunikasjonsteori.
Oslo: UniversitetsforlagetØstbye H., Helland K., Knapskog K., Larsen, L.O, Moe, H. (2013) Metodebok for mediefag
4.utg. Oslo: Fagbokforlaget.Omdahl, S.E. (red) 2013) Journalistikk og demokrati. Hvor går mediene? Hva kan gjøres?
Rapport. Fritt Ord. Tilgjengelig: http://www.frittord.no/images/uploads/files/norsk_kvalitetsjournalistikk_rapport.pdf

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave** 100/100

Utlevering
06.11.2017

Innlevering
17.11.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Innlevering i Inspera
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.