IMT2312 - Typografihistorie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og Essay
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 45/100
Skriftlig eksamen 55/100 3 timer E

Faglig innhold

Skrifthistorie – med spesiell vekt på den klassiske romerske skrifttradisjonen.

Skrift- og typografihistorie i et samfunnsmessig perspektiv -- med spesiell vekt på nyvinninger og utviklingstrekk innen skriftdesign, typografi og grafisk teknologi på 1800-tallet.

Moderne grafisk design -- med spesiell vektlegging på mellomkrigstidens «nye typografi» og sentrale utviklingstrekk i etterkrigstidens typografi – internasjonalt og nasjonalt.

 Typografisk diskurs og vitenskapelig leselighetsforskning.

 Skriften og typografiens rolle som informasjonteknologi -- et historisk perspektiv.

Læringsutbytte

Studenten kan redegjøre for sentrale utviklingslinjer og problemstillinger innen skrift- og typografihistorien og moderne grafisk design. Studenten kan demonstrere en mer utførlig kunnskap om et begrenset antall temaer innen emneområdet. Studenten kan også gjøre rede for egen fremtidig yrkesutøvelse som designer i et historisk perspektiv.

Studenten vil gjennom (enda et emne med) prosessorientert skriving av to essay, basert på formativ underveisevaluering, på inkrementelt vis ha forbedret sine analytiske ferdigheter, sin evne til kritisk refleksjon, sin skriftlige formuleringsevne, sin evne til lokalisering, innhenting og syntetisering av informasjon, sin evne til kildekritikk, sin evne til etterrettelig referanse- og siteringspraksis, og sine ferdigheter i redaksjonell behandling av tekst.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gjesteforelesning(er), demonstrasjoner («show-and-tell») av et stort antall tidstypiske og til dels ikoniske historiske trykksaker (som studentene også får håndtere), filmfremvisning, studietur (Den klassiske skrifttradisjonen i Roma), skriving av to essay med formativ underveisveiledning, selvstudium, kollokvier, eksamen.

Mer om vurdering

Endelig summativ karaktervurdering av essayene finner sted samtidig som eksamen sensureres ved avslutningen av semesteret.

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen (kun ved neste ordinære eksamen i emnet). Nye essay må leveres samme dag som eksamen avholdes ved neste ordinære avvikling av emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grafisk design (BMED)

Forkunnskapskrav

IMT1101 - Typografi

Kursmateriell

Carter, Sebastian. (2002). Twentieth century type designers. 2. utg. (eller 1. utg.). London: Lund Humphries (utvalgte kapitler).

Den klassiske skrifttradisjonen i Roma (2004). Artikkelsamling.

Kinross, Robin (2004). Modern typography: an essay in critical history. 2. utg. London: Hyphen Press.

Meggs, Philip B. og Alston W. Purvis (2006). Meggs' history of graphic design. 4. utg. eller nyere. New York: John Wiley.

 

STØTTELITTERATUR:

Anbefalt støttelitteratur (liste leveres ut ved semesterstart).

Et utvalg av relevante tidsskrifter i NTNUs campus-bibliotek:

Baseline.

Eye.

Journal of the Printing Historical Society.

Gutenberg Jahrbuch.

Print.

Printing History.

Typography Papers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og Essay

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 45/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 55/100 E 13.12.2017 09:00 A153, 1.etg. A-bygg , A061, eksamensrom U-etg. A-bygg
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.