IMT1112 - Fotografihistorie og bildekommunikasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og Essay
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 40/100 3 timer
Oppgave 60/100 E

Faglig innhold

Nasjonal og internasjonal fotografihistorie
- Fotografiteknologiens historie
- Fotografiets reproduksjonstekniske historie
- Det masseproduserte bildet
- Mellomkrigstidens fotomontasje og «typofoto» og deres betydning for utviklingen av moderne grafisk design
- Fotografiet som kommunikativt og retorisk medium
- Fotografiets status som et representerende medium
- Fotografiets status og muligheter i den «digitale tidsalder»
- Praktisk-instrumentell bildekommunikasjon

Læringsutbytte

Emnet skal gi studenten kunnskaper om generell fotohistorie, fotografiets reproduksjonstekniske historie og fotografiets rolle i moderne grafisk design. Emnet er også fortolkningsorientert – der studentene skal gjøre seg kjent med kritisk teori som problematiserer det publiserte/masseproduserte fotografiets egenskaper som kommunikativt medium. Emnet fokuserer også på praktisk-instrumentell bildekommunikasjon i designsammenheng. Etter fullført emne skal studenten:
- Kunne gjøre rede for hovedtrekkene i norsk og internasjonal fotohistorie herunder fotografiets rolle som kommunikativt medium.
- Kjenne hovedtrekkene i de masseproduserte bildenes historie herunder deres reproduksjonshistorie.
- Ha tilegnet seg analyttiske redskaper til å kunne analysere bilder samt diskutere deres relasjoner til visuelle tradisjoner, reproduksjonstekniske, profesjonshistoriske og samfunnsmessige forhold.
- Kunne diskutere fotografiets rolle i moderne grafisk design.

Studenten vil gjennom prosessorientert skriving av to essay, basert på formativ underveisevaluering, på inkrementelt vis ha forbedret sine analytiske ferdigheter, sin evne til kritisk refleksjon, sin skriftlige formuleringsevne, sin evne til innhenting og syntetisering av informasjon, sin evne til kildekritikk, sin evne til etterettelig referanse- og siteringspraksis, og sine ferdigheter i redaksjonell behandling av tekst.

Læringsformer og aktiviteter

- Forelesninger
- Skriving av to essay, med formativ underveisevaluering.

Ingen obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august.
Ikke bestått essay må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Endelig summativ karaktervurdering av essayene finner sted samtidig som sensur av eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grafisk design (BMED)

Kursmateriell

Bergström, Bo (2011). Bild & budskap: ett triangeldrama om bildkommunikasjon. Stockholm: Carlsson Bokförlag.
Erlandsen, Roger (2000). Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet!: om fotografiens første hundre år i Norge: 1839–1940. Våle: Forlaget Inter-View, i samarbeid med Norges fotografforbund.
Wells, Liz (red.) (2015). Photography: a critical introduction. 5. utg. London: Routledge.
Annen litteratur/artikler/notater.
STØTTELITTERATUR:
Benson, Richard (2008). The printed picture. New York: The Museum of Modern Art.
Evans, Harold (1978). Pictures on a page. London: Heinemann.
Fotografia publica: photography in print 1919–1939. (c 2000). [Madrid]: Aldeasa / Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Hassner, Rune (1977). Bilder för miljoner. [Stockholm]: Sveriges Radio / Rabén & Sjögren.
Et utvalg av fotografifaglige tidsskrifter i NTNUs bibliotek:
Aperture.
Fotografi.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og Essay

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 40/100 06.12.2017 09:00 E208 - 2.etg. , C026- underetg. , A061, eksamensrom U-etg. A-bygg
Høst ORD Oppgave 60/100 E
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.