IMT1012 - Webprosjekt I

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjekt og Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Så langt det er praktisk mulig vil oppgavene for Webprosjekt I-III bli gitt av eksterne oppdragsgivere, normalt bedrifter NTNU samarbeider med. Oppdragene vil i hovedsak være knyttet til bedriftens egne webutviklingsprosjekter. Der det er mulig vil det bli tilrettelagt for et nært samarbeid med bedriften og det kan være aktuelt å jobbe hos bedriften i perioder.Det kan også i noen grad være aktuelt med oppdrag for oppdragsgivere på NTNU, som for eksempel web-relaterte forskningsprosjekter.

Læringsutbytte

Praksisprosjektene ved bachelorprogrammet for webutvikling (Webprosjekt I-III) har som mål å gi studentene praktisk kompetanse og erfaring med å utvikle kommunikasjonsløsninger for web og mobil. Hovedtema for Webprosjekt I er prosjektstyring og arbeid i team.

Kunnskaper
Etter fullført emne skal studenten
-ha kunnskap om noen enkle metoder for prosjektstyring og planlegging
-ha kunnskap om noen enkle teorier om gruppepsykologi og enkle teknikker for gruppearbeid

Ferdigheter
Etter fullført emne skal studenten
-kunne delta som et effektivt medlem i en selvorganiserende prosjektgruppe som styrer sitt eget arbeid og jobber systematisk mot et felles mål
-kunne planlegge og bidra til en iterativ design- og utviklingsprosess over tid
-kunne bidra til å forebygge ineffektivitet, konflikter og kontraproduktiv gruppeadferd, og håndtere problemer på en konstruktiv måte
-kunne kommunisere med en ekstern oppdragsgiver, og planlegge og gjennomføre en prosess som leder frem til en løsning som møter både oppdragsgiverens og brukerenes ønsker og behov

Generell kompetanse
Gjennom arbeidet med dette emnet skal studenten utvikle sin kompetanse på følgende områder:
-Prosjektarbeid
-Problemløsning
-Arbeid i team
-Kommunikasjon
-Erfaringsbasert kompetanse

Læringsformer og aktiviteter

-Forelesninger
-Praksis
-Prosjektarbeid
-Veiledning

Utfyllende informasjon:
I hovedsak baseres det pedagogiske opplegget på selvstendig arbeid i grupper, samt jevnlig veiledning. I tillegg vil det bli gitt noen forelesninger om temaer som er relevante for de aktuelle prosjektene.

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon:
Ingen kontinuasjon. Ved "ikke bestått" må emnet tas på nytt ved neste ordinære gjennomføring.

Vurderingsformer:
Karakter blir satt på grunnlag av én grupperapport. Rapporten skal ha to deler, som hver teller 50% av karakteren: Én del som presenterer prosjektet og det faglige arbeidet med det; og én del som presenterer og drøfter gruppeprosessen. Begge deler må bestås for å bestå emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Webdesign (ÅRWEB)
Webutvikling (BWU)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjekt og Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.