IMT1008 - Medie- og designrett

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Dette er en innføring i de mest sentrale rettsreglene innenfor opphavsrett og andre rettigheter. Det omfatter både analog og digital bruk av verk. Både lånereglene og adgangen til å inngå avtaler og lisensiering omfattes. Andre rettigheter vil blant annet være regler som gjelder utøvende kunstnere, produsenter, katalogreglene m.m. I tillegg omfattes personvernreglene i åndsverkloven. Også reglene knyttet til design inngår. Dette omfatter både hvordan design erverves og saksbehandlingsreglene som knytter seg til Patentstyrets behandling. I tillegg gjennomgås hvordan man skal finne frem til rettsreglene og hvordan disse skal tolkes

Læringsutbytte

Kunnskap
Studentene skal ha tilegnet seg kunnskap om de mest sentrale reglene som regulerer beskyttelse og bruk av åndsverk.
I tillegg skal studentene også ha tilegnet seg kunnskap om enkelte andre immaterielle rettigheter, særlig om bruk og beskyttelse av design.

Ferdigheter
Studentene skal ha tilegnet seg kompetanse for å kunne løse enkle, praktiske problemstillinger knyttet opp mot åndsverklovgivningen og designloven

Generell kompetanse
Studentene skal oppøves til en kritisk og reflekterende holdning, slik at de kan gjenkjenne juridiske, og særlig rettighetsbaserte problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Gruppearbeid
Veiledning

Obligatoriske arbeidskrav:
Én obligatorisk innlevering

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgave

Mer om vurdering

Vurderingsformer:
-Hjemmeeksamen, 24 timer (teller 60%)
-Case skrevet under veiledning (teller 40%).
-Hver av delene må bestås separat.
Caset kan studenten levere inn og få veiledning på før endelig versjon leveres, men dette er frivillig. Det blir også veiledet i plenum.

Utfyllende om utsatt eksamen:
-Utsatt eksamen for hjemmeeksamen i august. Case må taes på nytt neste gang emnet kjøres.

Spesielle vilkår
Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet. Delkarakterer er gyldige på følgende studieår.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grafisk design (BMED)
Interaksjonsdesign (BIXD)
Webutvikling (BWU)

Kursmateriell

Rognstad, Ole-Andreas (2009). Opphavsrett. Oslo: Universitetsforlaget

Lassen, Birger Stuevold, og Are Stenvik (2006). Designrett: en innføring. Oslo: Cappelen Akademisk.

 

STØTTELITTERATUR:

Kobuss, Joachim, Alexander Bretz, and Arian Hassani (2012). Become a sucessful designer: protect and manage your design rights internationally. Basel: Birkhäuser.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT1161 5.0 01.09.2017

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.