course-details-portlet

IMAK2001 - Kinetikk og termodynamikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

- Ideelle og reelle gasser: ideell gasslov og van der Waals tilstandsligning - Termodynamikkens 1 lov: Arbeid og varme. Indre energi, entalpi og varmekapasitet. Reversible prosesser. - Termodynamikkens 2. lov: entropi, Gibbs energi, kjemisk likevekt. - Faselikevekter for rene stoffer og ideelle blandinger - Kolligative egenskaper: damptrykksreduksjon, frysepunktsnedsettelse, kokepunktsforhøyelse, osmotisk trykk. - Elektrolyttløsninger: Elektrolytters ledningsevne, midlere aktivitetskoeffisient, dissosiasjonsgrad, transport av ioner, Debye-Hückels grenselov. - Reaksjonskinetikk: hastighetslover, halveringstid, enkle reaksjonsmekanismer, hastighetsbestemmende trinn og katalyse.

Læringsutbytte

Kandidaten: - Har forståelse for gassers oppførsel, og kan bruke ideell gass lov og van der Waals tilstandsligning for å vurdere gassers avvik fra idealitet - Har grunnleggende kunnskap om termodynamikk og kan beregne indre energi, entalpi, entropi, varme og arbeid for isokore, isobare, isoterme og adiabatiske reversible prosesser. - Kan forklare og bruke relevante formler for termodynamiske beregninger på kjemiske reaksjoner, og sammenligne med beregninger gjort i relevante dataverktøy (for eksempel HSC Chemistry) - Kan gjøre rede for Ellingham diagram og vite hvordan det brukes for å finne termodynamiske data - Har grunnleggende kunnskap om faselikevekter for rene stoffer og ideelle blandinger, og kan bruke fasediagram til å diskutere faseoverganger og fasesammensetning - Kan bruke termodynamikk for løsninger og blandinger for å beregne relevante egenskaper - Har oversikt over viktige begrep i reaksjonskinetikk og katalyse, kan løse enkle hastighetslover og forklare utvalgte reaksjonsmekanismer ut fra hastighetslover og reaksjonsorden. - Kan planlegge og gjennomføre laboratoriearbeid innen kinetikk og termodynamikk, og dokumentere arbeidet i skriftlige rapporter

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og laboratoriearbeid. Forventet tidsbruk: Forelesning: 50 timer Øvinger: 35 timer Laboratoriekurs: 45 timer (inkludert forberedelse og rapportskriving) Selvstudium: 70 timer Totalt: 200 timer

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk laboratoriearbeid
  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Hjelpemidler på avsluttende eksamen: SI Chemical Data og bestemt, enkel kalkulator. Alle obligatoriske aktiviteter (øvinger og laboratoriearbeid) må være godkjent for å gå opp til avsluttende skriftlig eksamen. Det blir gitt informasjon om krav til antall godkjente øvinger og detaljer rundt oligatoriske aktiviteter i laboratoriearbeidet på starten av semesteret. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kjemiingeniør (FTHINGKJ)
Materialteknologi (FTHINGMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, kjemi eller Bachelor i ingeniørfag, materialteknologi, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Gordon Aylward og Tristan Findlay: SI Chemical Data, Wiley, 7. utg, 2014. Morten Helbæk og Signe Kjelstrup: Fysikalsk kjemi, Fagbokforlaget, 2. utg, 2006 eller Peter Atkins og Julio De Paula: Physical Chemistry, Oxford University Press, 10. th. ed. 2014.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikalsk kjemi
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 21.12.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 34
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 25
SL271 Sluppenvegen 14 1
SL430 Sluppenvegen 14 3
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 07.06.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU