course-details-portlet

IMAK2001 - Kinetikk og termodynamikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig, arbeider og semesterprøve
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 60/100 3 timer
Arbeider 15/100
Semesterprøve 25/100 2 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

- Ideelle og reelle gasser: ideell gasslov og van der Waals tilstandsligning

- Termodynamikkens 1 lov: Arbeid og varme. Indre energi, entalpi og varmekapasitet. Reversible prosesser.

- Termodynamikkens 2. lov: entropi, Gibbs’ energi, kjemisk likevekt

- Faselikevekter for rene stoffer og ideelle blandinger

- Kolligative egenskaper: damptrykksreduksjon, frysepunktsnedsettelse, kokepunktsforhøyelse, osmotisk trykk.

- Elektrolyttløsninger: Elektrolytters ledningsevne, dissosiasjonsgrad, transport av ioner, Debye-Hückels grenselov.

- Reaksjonskinetikk: hastighetslover, halveringstid, enkle reaksjonsmekanismer, hastighetsbestemmende trinn og katalyse.

Læringsutbytte

Kandidaten:
- Har forståelse for gassers oppførsel, og kan bruke ideell gass lov og van der Waals tilstandsligning for å vurdere gassers avvik fra idealitet

- Har grunnleggende kunnskap om termodynamikk og kan beregne indre energi, entalpi, entropi, varme og arbeid for isokore, isobare, isoterme og adiabatiske reversible prosesser.

- Kan forklare og bruke relevante formler for termodynamiske beregninger på kjemiske reaksjoner, og sammenligne med beregninger gjort i relevante dataverktøy (for eksempel HSC Chemistry)

- Kan gjøre rede for Ellingham diagrammet og vite hvordan det brukes for å finne termodynamiske data

- Har grunnleggende kunnskap om faselikevekter for rene stoffer og ideelle blandinger, og kan bruke fasediagram til å diskutere faseoverganger og fasesammensetning

- Kan bruke termodynamikk for løsninger og blandinger for å beregne relevante egenskaper

- Har oversikt over viktige begrep i reaksjonskinetikk og katalye, kan løse enkle hastighetslover og forklare utvalgte reaksjonsmekanismer

- Kan planlegge og gjennomføre laboratoriearbeid innen kinetikk og termodynamikk, og dokumentere arbeidet i skriftlige rapporter

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og laboratoriearbeid.

Forventet tidsbruk:
Forelesning: 50 timer
Øvinger: 35 timer
Laboratoriekurs: 45 timer (inkludert forberedelse og rapportskriving)
Selvstudium: 70 timer
Totalt: 200 timer

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk laboratoriearbeid
  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Hjelpemidler på semesterprøve og avsluttende eksamen: SI Chemical Data og bestemt, enkel kalkulator.

Alle obligatoriske aktiviteter (øvinger og laboratoriearbeid) må være godkjent for å gå opp til avsluttende skriftlig eksamen. Laboratoriearbeid må være godkjent for å levere laboratorierapport(er). Det blir gitt informasjon om krav til antall godkjente øvinger og detaljer rundt oligatoriske aktiviteter i laboratoriearbeidet på starten av semesteret.

Ved utsatt semesterprøve kan skriftlig bli endret til muntlig eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Frivillig gjentak av avsluttende skriftlig eksamen og semesterprøve er mulig, men ikke av laboratorierapport(er).
Utsatt eksamen: mai/juni.

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kjemiingeniør (FTHINGKJ)
Materialteknologi (FTHINGMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav.Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, kjemi eller Bachelor i ingeniørfag, materialteknologi, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Gordon Aylward og Tristan Findlay: SI Chemical Data, Wiley, 7. utg, 2014.

Morten Helbæk og Signe Kjelstrup: Fysikalsk kjemi, Fagbokforlaget, 2. utg, 2006 eller Peter Atkins og Julio De Paula: Physical Chemistry, Oxford University Press, 10. th. ed. 2014.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikalsk kjemi
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig, arbeider og semesterprøve

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Semesterprøve 25/100 HJELPEMIDD 02.10.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 34
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 21
SL318 Sluppenvegen 14 1
Høst ORD Arbeider 15/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 60/100

Utlevering 19.12.2020

Innlevering 19.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Semesterprøve 25/100 HJELPEMIDD INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Arbeider 15/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 60/100

Utlevering 20.05.2021

Innlevering 20.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU