course-details-portlet

IINI3013 - Samhandlingsplattformer med Sharepoint

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100 A

Faglig innhold

Dette emnet gir en innføring i hva samhandlingsplattformer er og typiske problemstillinger som må håndteres ved tilpasning av samhandlingsplattformer i organisasjoner. Spesifikt får studentene kunnskap om, og erfaring med bruk av, samhandlingsomgivelsen Sharepoint. Studentene lærer å bruke en systematisk, iterativ tilnærming ved tilpasning av en samhandlingsplattform, basert på prinsipper for brukersentrert utvikling. Dette inkluderer identifisering av brukergrupper samt utvikling av personas og scenarier for å beskrive og teste brukerbehov. Studentene skal også få en innføring i hovedproblemstillinger knyttet til den samhandlingen som skal støttes ved hjelp av plattformen, med vekt på koordinering og situasjonsforståelse (awareness) i virtuelle arbeidsrom. Videre lærer studentene om brukerengasjement og motivering av brukere via spillifisering. Studentene får praktisk erfaring med å tilpasse en samhandlingsplattform som angitt i en caseoppgave, og i å vurdere løsningen ved bruk av relevante samhandlingsbegreper.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER
Studentene skal:
- Vite hva en samhandlingsplattform er og hva den typisk brukes til i en organisasjon
- Kjenne til Sharepoint og sentral funksjonalitet i Sharepoint
- Vite hva brukersentrert design er og hvilke prinsipper fra brukersentrert design som kan brukes ved tilpasning av en samarbeidsplattform
- Kjenne til sentrale begreper fra CSCW som belyser behov knyttet til samhandling via en samhandlingsplattform

FERDIGHETER
Studentene skal:
- Kunne gjennomføre en tilpasning av en samhandlingsplattform basert på Sharepoint
- Kunne identifisere hvilke hovedproblemstillinger knyttet til samhandling i en organisasjon man må ta hensyn til og undersøke nærmere ved tilpasning av en samhandlingsplattform
- Kunne anvende prinsipper fra brukersentrert utvikling ved tilpasning av en samhandlingsplattform slik at prosessen foregår systematisk, iterativt og med sterk involvering av brukere

GENERELL KOMPETANSE
Studentene skal:
- Kunne bidra til at tilpasning av samhandlingsteknologi i organisasjoner baseres på brukernes reelle behov
- Bidra til forståelse for når samhandlingsteknologi skal tas i bruk, og om det er generelle problemstillinger som går igjen og må tas hensyn til
- Bidra til at former for brukersentrering inngår ved utvikling, tilpasning eller anskaffelse av IT-systemer generelt

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium.
Emnet baserer seg på at studentene deltar i forpliktende teamarbeid. Dette inkluderer bl.a.:
-Studentaktiv læring med samarbeid om et case
-Nettbaserte møter mellom lærere og studentteam med veiledning og tilbakemelding
-Nettbaserte teammøter for studentgrupper
-Læringsaktivitetene inkluderer både synkrone og asynkrone arbeidsformer

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske skriftlige innleveringer

Mer om vurdering

Vurderingen er basert på 4 innleveringer. For at en student skal bestå emnet, må han/hun ha 4 av 4 innleveringer godkjent. Utsatt eksamen: mai/juni Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Informasjonsbehandling (ITBAINFO)

Forkunnskapskrav

Emnet har adgangsbegrensning

Kursmateriell

Skrevne leksjoner, videostoff og internett-ressurser tilgjengeliggjøres på skolens læringsplattform ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIFT1005 5.0 01.09.2019
INFT1008 5.0 01.09.2019
IBED3008 5.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider (1) 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Arbeider 100/100 A 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. The exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU