IINI3001 - IT, miljø og samfunn

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 50/100 A
Oppgave 50/100 A

Faglig innhold

IT sett i forhold til samfunn, etikk og grønt miljø. De brede sammenhengene teknologien er en del av gjennom diskusjon rundt grunnleggende teori, lover og statlig regelverk. Hvordan sosiale og samfunnsmessige forhold påvirker, og blir påvirket av, trekk ved utvikling og bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Selvstendig analyse og bevisstgjøring om overforenklede forklaringsmodeller.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet IT, miljø og samfunn skal studenten ha følgende samlede læringsutbytte:

KUNNSKAPER:
Kandidaten:
- har kunnskap om sentrale etiske teorier og etisk tenkning
- kjenner til påvirkningen fra informasjonsteknologi på miljøet og på samfunnsutviklingen både i bedrifter, det offentlige og i familie og hverdagsliv
- forstår at utviklingen innen informasjonsteknologi gir etiske utfordringer i dagens samfunn, og kjenner til forskjellige måter å møte utfordringene på

FERDIGHETER:
Kandidaten:
- kan både individuelt og i grupper diskutere og redegjøre for holdninger og standpunkter i forhold til IT og miljøpåvirkning
- kan både individuelt og i grupper diskutere og redegjøre for holdninger og standpunkter i forhold til IT og samfunnspåvirkning
- kan redegjøre for og diskutere forskjellige etiske teorier og hvordan disse relaterer til dagens utvikling innenfor informasjonsteknologi
- kan selv søke opp og diskutere eget materiale som er relevant i forhold til IT og påvirkningen på miljø og/eller samfunn

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten:
- har kjennskap til aktuelle retningslinjer og lovverk knyttet til utvikling, anskaffelse, innføring og bruk av IKT data og datanettverk (for eksempel: personvern, universell utforming, offentlig anskaffelse, sertifisering, arbeidsliv, Copyright Creative Commons (CC))
- har kunnskap om lover knytt til bruk av data og datanettverk
- viser en bevisst holdning til informasjonssamfunnets miljømessige utfordringer
- viser en bevisst holdning til hvordan IT påvirker samfunnet vi lever i
- kan formidle fagstoffet skriftlig
- kan identifisere, planlegge og gjennomføre en selvstendig oppgave i samarbeid med andre

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Webinar med forelesninger og diskusjon, praktiske oppgaver, teamarbeid, gjennomføring av prosjekter i grupper, veiledning med faglærer.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen:
Neste ordinære gjennomføring av emnet.

Alle delvurderinger må være bestått hver for seg. Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Informatikk, informasjonsbehandling (ITBAINFO)

Forkunnskapskrav

Emnet har adgangsbegrensning

Kursmateriell

Leksjoner skrevet spesielt for emnet og lenker til artikler som gjøres tilgjengelig på skolens læringsplattform etter studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LC200D 3.0
LC331D 5.0
LN331D 5.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 50/100 A
Høst ORD Oppgave 50/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.