course-details-portlet

IIK6510 - Digital sikkerhet - behov og trusselbilde

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet er ved gjennomføring 2022/23 tilpasset behovene i maritim sektor, og er en del av kompetansepakken "digital sikkerhet" rettet mot denne sektoren. Emnet lyses ut i samarbeid med Kompetanse Norge.

 1. Grunnleggende begreper innen digital sikkerhet
 2. Informasjonssikkerhet gjennom historien
 3. Det digitale trusselbildet
 4. Juridiske og etiske aspekter
 5. Menneske - Teknologi - Organisasjon
 6. Digitale verdikjeder, hendelser og konsekvenser

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Avansert kunnskap om det digitale trusselbildet, relevante lovverk og organisatoriske utfordringer i arbeidet med digital sikkerhet
 • Inngående kunnskap om metoder og rammeverk for digital sikkerhet
 • Kan anvende kunnskapen på relevante områder i egen virksomhet
 • Kan analysere relevante faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

 • Analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • Benytte eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor digital sikkerhet og selvstendig arbeid med praktisk og teoretisk problemløsning
 • Velge relevante metoder for faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte.

Generell kompetanse

 • Analysere relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • Anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avansert arbeidsoppgaver og prosjekter
 • Kan formidle selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer
 • Kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen fagområdet, både med spesialister og til allmenheten
 • Kan følge opp nytenknings- og innovasjonsprosesser.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er basert på en kombinasjon av forelesninger, arbeid i basisgrupper og egendefinert prosjektarbeid. Det legges opp til at studentene skal jobbe med problemstillinger som er relatert til sin arbeidshverdag med fokus på teknologiske og organisatoriske utfordringer knyttet til digital sikkerhet. Utover dette utfordres også studentene til å lage digitale presentasjoner og til å gjennomføre medstudentvurderinger.

Emnet er basert på digitale samlinger på Blackboard, NTNUs digitale læringsplattform. Deltagerne deles inn i basisgrupper på 6-8 deltagere, og det gjennomføres

 • 3 fellessamlinger (alle deltagere) à 3 timer
 • 4 samlinger i basisgrupper à 3 timer

Det forutsettes deltakelse i sanntid på samlingene. For å bestå modulen kreves deltakelse på min 6 av 7 digitale samlinger. Prosjektarbeidene gjennomføres enten individuelt eller i grupper, og skal dokumenteres i form av en mappe som belyser et selvvalgt tema relevant for emnet.

Læringsaktiviteter på samlingene:

 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Erfaringsutveksling i plenum

Utenom samlingene:

 • Gruppearbeid
 • Prosjektoppgave

Hele kurset gjennomføres normalt på 10-12 uker. Total arbeidsbelastning for deltakerne er ca. 75 timer inkludert eget arbeid

Mer om vurdering

Mappen består av

 • To digitale presentasjoner
 • To fagfellevurderinger
 • Ett skriftlig arbeid

Innleveringsfrist for mappen er normalt 3 uker etter siste samling. Hvis mappen evalueres til stryk må faget tas på nytt i sin helhet.

Forkunnskapskrav

Fullført grad på 180 studiepoeng, fortrinnsvis innen teknologi, økonomi eller realfag.

Hvis kandidaten ikke har en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning på minst 180 studiepoeng, kan han/hun be om en realkompetansevurdering av opptaksgrunnlaget sitt.

Kursmateriell

 • Whitman og Mattord: "Principles of Information Security", Cengage, sjette utgave, 2019
 • Distribuert materiale

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  2.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik , Trondheim

Fagområde(r)
 • Informasjonssikkerhet
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU