course-details-portlet

IF300114 - Ingeniørfaglig systemteknikk og systemutvikling

Om emnet

Faglig innhold

Målsettingen med kurset er å forberede den kommende ingeniør på prosesser, roller og ansvar i yrkeslivet. Sentrale temaer i faget er
- Prosjektplanlegging, styring og ledelse
- Vitenskapelig arbeid og rapportskriving
- Teknikk og samfunn, etikk og miljø
- Forretningsmodeller og verdikjedeanalyser
- Produksjonssystemer, logistikk og LEAN-tankegang

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

Kandidaten har
- grunnleggende kunnskaper om planlegging og gjennomføring av prosjekter.
- et faglig grunnlag for systemforståelse, herunder kunnskap om forretningsmodeller, verdikjedeanalyser og LEAN-tankegang.
- kunnskap om bærekraftig utvikling med hensyn til økonomi, miljø og samfunn sett i et livsløpsperspektiv.
- kunnskap om teknologiens betydning for samfunnet og om samspillet mellom ulike aktører på tvers av fag- og profesjonsgrenser.     

Læringsutbytte - Ferdigheter:

Kandidaten kan
- anvende faglig kunnskap til å planlegge, organisere og gjennomføre prosjekter.
- beherske relevante faglige verktøy til å gjennomføre systemanalyser.
- vurdere tiltak i et bærekrafts- og livsløpsperspektiv med hensyn til økonomi, miljø og samfunn.
- formidle faglige resultater og treffe begrunnede valg.
- skrive en vitenskapelig rapport.

Læringsutbytte - Kompetanse:

Kandidaten kan
- vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger i et ingeniørfaglig perspektiv.
- planlegge og gjennomføre prosjekter og ingeniørfaglige oppgaver alene og sammen med andre i tråd med god faglig skikk, etiske normer og samfunnsmessige mål.
- formidle sentralt fagstoff, både skriftlig og muntlig.
- utveksle synspunkter og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger og arbeid med øvingsoppgaver i grupper og i plenum. Faget undervises seminarbasert gjennom semesteret der det settes av dager til samlingene. Det legges stor vekt på praktiske eksempler og øvingsoppgaver tilpasset de ulike studieprogrammene der studentene utfordres innenfor sitt fagområde og på tvers av fagdisipliner. Øvingene utføres i grupper. Gruppene bør være tverrfaglig sammensatt.     

Obligatoriske arbeidskrav:

Det gis en øving på hvert tema. Disse er obligatoriske og må godkjennes for å få adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

I første del av semesteret skal studentene arbeide med en forprosjektrapport for sin bacheloroppgave. Denne må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Det er 4 timers skriftlig eksamen som teller 100 % av karakteren.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Automatiseringsteknikk (017AU)
Byggingeniør (003BY)
Dataingeniør (004DA)
Elkraftsystemer (006EK)

Kursmateriell

Rolstadås, A., Olsson, N., Johansen, A. og Langlo, J.A. (2014). Praktisk prosjektledelse. Fra idé til gevinst. Fagbokforlaget.
Olsson, N. (2014). Praktisk rapportskriving. Fagbokforlaget.
Annet kursmateriell som legges ut på nett.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Prosjektadministrasjon
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU