course-details-portlet

IELET2109 - Elektronikkonstruksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 30/100
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

Elektroniske komponenter. Analogt grensesnitt mot digitale kretser. Støyanalyse og modellering. EMC. Jordingsstrategier og signalintegritet. Varmeavledning. Strømforsyninger og spenningsomformere. Klokkekilder til digitale kretser. Grunnleggende om lyd, høyttalere og mikrofoner. Konstruksjon og fremstilling av mønsterkort og kretskort. Skjemategning, simulering, utlegg, lodding, testing og feilsøking. Innkapsling og mekanisk konstruksjon.

Læringsutbytte

Kunnskap.

Kandidaten skal ha:

- Innsikt i prosessen med å utvikle og produsere elektronisk utstyr.

- Kunnskap om kretsdesign, utlegg, kretskort, montering, lodding og testing.

- Oversikt over komponenter som benyttes ved elektronikkonstruksjon.

- Kjenne til støy og EMC, og prinsipper for å redusere effekten av dette i elektroniske systemer.

- Grunnleggende kunnskap om elektrisk og mekanisk konstruksjon av elektroniske kretser.

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

- Analysere, modellere og simulere elektroniske kretser med SPICE.

- Anvende DAK-verktøy til å tegne og legge ut elektriske kretskort.

- Fremstille mønsterkort og montere elektriske komponenter på dette.

- Teste og verifisere et produsert elektronisk kretskort.

Generell kompetanse

- Kandidaten skal kunne utvikle, lage og teste elektronisk utstyr – fra idé til ferdig produkt.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Regneøvinger. Kretskortprosjekt.

Mer om vurdering

I vurderingen inngår en skriftlig avsluttende eksamen (teller 70%) og en prosjektoppgave (teller 30%). Alle delene må være bestått. Karakter: Bokstavkarakter.

Ved utsatt eksamen i august kan eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved ikke bestått prosjektoppgave må denne tas om igjen ved neste ordinære avvikling av emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Elektroingeniør (BIELEKTRO)

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, elektro (BIELEKTRO)

Kursmateriell

Utdelt materiale.

Støttelitteratur: Electronic Devices av Thomas L. Floyd, Prentice Hall.

Det tas forbehold om justeringer i litteratur, som vil opplyses ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IELEG2109 7.5 HØST 2019
ELE3391 2.5 HØST 2020
IELS2031 7.5 HØST 2023
IELS2022 2.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU