course-details-portlet

IELEA1002 - Datateknikk

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Semesteroppgave 20/100 2 timer D
Oppgave 60/100 A
Semesteroppgave 20/100 2 timer D

Faglig innhold

Digitalteknikk: - Tallsystemer og koder - Boolesk algebra og Karnaugh-diagram - Logiske kretser og kombinatoriske kretser - Lås (latch), vipper, tellere, og syntese av synkrone sekvenskretser - Minnekretser Programmering: - Programstruktur - Relevante programmeringsverktøy - Datatyper, variabler - Operatorer - Kontrollsetninger (løkker og betingelser) - Funksjoner og parametre - Strukturer - Arrays, strenger og pekere Anvendt programmering på mikrokontroller: - Mikrokontrollerplattformen - I/O-funksjonalitet - Sensorer (temperatur, lys, bevegelse, avstand, helning, etc) - Servo- og DC-motor

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha grunnleggende forståelse innenfor temaene digitalteknikk, programmering og enkle sensorkretser, og være i stand til å utvikle et enkelt mikrokontrollerbasert system. Kunnskaper Kandidaten skal forstå · de grunnleggende temaer innen digitalteknikk · de grunnleggende temaer innen programmering og algoritmestruktur · den grunnleggende oppbyggingen av og virkemåten for et mikrokontrollersystem · gangen i et programmeringsprosjekt fra problemformulering til ferdig testede løsninger, inklusive et eksempel på en utviklingsplattform med relevante verktøy Ferdigheter Kandidaten skal kunne · konvertere mellom tallsystemer · forenkle boolske funksjoner, enten ved hjelp av boolesk algebra eller Karnaugh-diagram · utføre syntese av sekvenskretser · formulere en problemstilling slik at den er programmerbar, og deretter gjennomføre programutvikling til en fungerende løsning · opprette og behandle enkle datastrukturer · programmere enkle sensorsystemer på en mikrokontrollerplattform Generell kompetanse Kandidaten skal · kunne analysere en gitt grunnleggende problemstilling, og stille opp en krets og programmere en løsning · kunne kommunisere og diskutere programløsninger · ha en god plattform for å lære andre programmeringsspråk · kunne kombinere elementer fra digitalteknikk, elektronikk (sensorkretser), programmering og mikrokontrollere for å konstruere et fungerende system

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, studentaktive læringsformer (både individuelle og gruppevise), oppgaveløsning, case- og laboppgaver, prosjektarbeid, veiledning. Forskjellige innleveringer, hvorav et antall må være godkjente (oppgis ved studiestart), og enkelte utvalgte er obligatoriske. Et større prosjektarbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering: Sluttkarakteren vil være basert på en totalvurdering av alle elementene i mappen, og det gis således ikke ut en vurdering for enkeltelementene. I mappen inngår tre elementer: et større prosjekt med vurderingskriteriene gjennomføring, presentasjon og sluttrapport, samt en skriftlig test ved slutten av hvert semester. Prosjektet vektes høyest av de tre. Vurdering for hele mappen angis med bokstavkarakter (A-F). Ved gjentak av enkeltelementer må hele emnet tas om igjen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Elektroingeniør (BIELEKTRO)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IELEG1002 10.0 HØST 2019
IELET1002 10.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
  • Informasjonsteknologi
  • Informasjonsteknologi og informatikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Semesteroppgave 20/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Semesteroppgave 20/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 60/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU