IE203612 - Reguleringsteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer D

Faglig innhold

Matematisk modellering av fysiske systemer (elektriske-, mekaniske-, elektromekaniske-) i både frekvens- og tidsplanet (transferfunksjoner, differensiallikninger, tilstandsrommodeller).

Analyse av første-, andre-, og høyereordens systemers egenskaper og ytelse i form av tidsrespons (stabilitet, statisk avvik, integrert avvik, oversvingsfaktor, innsvingningstid og responstid) og frekvensrespons (amplitude, fase, forsterkningsmargin, fasemargin, stabilitet, båndbredde, statisk avvik, tidsforsinkelse, Bodediagram, Nyquists stabilitetskriterium, Nyquistdiagram, forhold mellom transientrespons og sløyfefrekvensrespons).

Systemteori, system av systemer, ekvivalente systemer, blokkdiagrammer og systemreduksjon.

Styrbarhet og konstruksjon av regulerings- og følgesystemer ved bruk av PID-regulering, foroverkobling og tilstandsregulering.

Observerbarhet og tilstandsestimering.

Simulering og visualisering av systemer som hjelpemiddel til og verifikasjon av modellering, analyse og regulering.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

beskrive styrker og svakheter ved å modellere fysiske prosesser som lineære og tidsinvariante systemer.

kvalitativt beskrive endringer i egenskaper og ytelse til et tilbakekoblet systems dynamikk.

sammenlikne styrker, svakheter og forutsetninger ved ulike former for PID-regulering og tilstandsregulering.

  

Læringsutbytte - Ferdigheter:

modellere dynamiske systemer som lineære og tidsinvariante i både frekvens- og tidsplanet.

analysere både kvalitativt og kvantitativt egenskaper og ytelse til dynamiske systemer.

konstruere regulerings- og følgesystemer ved bruk av ulike former for PID-regulering, foroverkobling og tilstandsregulering og verifisere om kravspesifikasjoner til systemet har blitt oppnådd.

konstruere tilstandsestimatorer for systemer der tilstandene ikke er direkte målbare og bruke de estimerte tilstandene i syntese med tilstandsregulering.

  

Læringsutbytte - Kompetanse:

anvende dataverktøy for simulering (modellering, analyse og regulering) og visualisering av systemers dynamikk.

skriftlig og muntlig presentere problemstillinger, løsningsmetoder, og resultater på en profesjonell måte.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Workshops bestående av forelesninger, individuelle- og gruppebasert oppgaveløsing, praktiske demonstrasjoner, case-studier, presentasjoner og diskusjon, med fokus på simulering, praktisk anvendelse, og undersøkende og konstruerende læring.

Obligatorisk ukentlig lab med øvingsoppgaver som samles i labrapport til slutt.

Obligatorisk midtsemesterprøve.

Lab og midtsemesterprøve må bestås for rett til å ta eksamen. Dette motiverer studenten til jevn studieprogresjon og målrettet arbeid fra første dag. Tilbakemeldingene fra lab og midtsemesterprøve gir mulighet til å justere kursen underveis både for lærer og student.

  

Obligatoriske arbeidskrav:

Obligatorisk ukentlig lab med øvingsoppgaver som samles i labrapport til slutt. Obligatorisk midtsemesterprøve. Både labrapport og midtsemesterprøve må bestås for rett til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

5 timers skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Automatiseringsteknikk (017AU)

Kursmateriell

Obligatorisk:

Nise, N.S.: Control Systems Engineering, Wiley (2011)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IELEA2002 7.5 01.09.2019
IELEG2002 7.5 01.09.2019
IELET2002 7.5 01.09.2019

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 D 20.12.2019 09:00 C218
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.