IE203312 - Måleteknikk med statistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Måleteknikk:
- Signaltilpasning og signaloverføring
- Jording og støyreduksjon
- Analog-til-digital og digital-til-analog omsettere
- Dataverktøy for innsamling, analyse og presentasjon av måledata. I/O-moduler og drivere
- Et utvalg av måleelementer for måling av temperatur, trykk, volumstrøm, posisjon, hastighet, akselerasjon, kraft og moment, lys og gasser

Statistikk:
- Grunnleggende sannsynlighetsregning: addisjonsregler, produktregler, subtraksjonsregel, Bayes' setning. Uavhengige og disjunkte hendelser
- Beskrivende statistikk: beliggenhetsmål og spredningsmål
- Diskrete sannsynlighetsfordelinger: binomisk, hypergeomtrisk og poissonfordeling
- Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger: eksponentialfordeling, normalfordeling og t-fordeling. Sentralgrensesetningen
- Intervallestimering
- Hypotesetesting
- Lineær regresjonsanalyse og korrelasjon

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:
Kandidaten har
- kunnskap om grunnleggende måleteknikk, og hvordan man kan sette opp en målekjede
- kunnskap om hvordan statistikk kan anvendes på en helhetlig måte, dvs. hvordan statistikk er et nødvendig verktøy for å kunne måle, beskrive og evaluere resultater
- grunnleggende kunnskap om sannsynlighetsteori, sentrale sannsynlighetsfordelinger og teorigrunnlaget for estimering, konfidensintervall og hypotesetesting

Læringsutbytte - Ferdigheter:
Kandidaten kan
- anvende instrumenter og prosedyrer i måleteknikk
- bruke dataverktøy til innsamling, analyse og presentasjon av målinger.
grunnleggende sannsynlighetsregning
- utføre estimering, hypotesetesting og enkle korrelasjons-/regresjonsanalyser
- tolke beskrivende statistikk
- rapportere og presentere resultater fra laboratoriearbeid

Læringsutbytte - Kompetanse:
Kandidaten kan
- vurdere bruk av instrumenter og målemetoder i ulike måleoppgaver
- oppnå relevante svar på faglige problemstillinger, gjennom anvendelse av statistiske undersøkelser og metoder
- statistiske tenkemåter og metoder, og kan formidle disse skriftlig og muntlig

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:
Forelesninger, øvinger og laboratoriearbeid i grupper.  

Obligatoriske arbeidskrav:
Det skal utføres tre laboratorieoppgaver i grupper på 2-4 studenter. Gruppene skal skrive en rapport for hver av oppgavene. Rapportene leveres inn til gitte tidsfrister. Alle tre rapportene skal være godkjente for å få gå opp til eksamen.
Det blir gitt minst tre individuelle regneøvinger i Blackboard. Av disse må minst tre være godkjente for å få gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler til eksamen:
- lærebøker (egne notater er tillatt i lærebøkene)
- kalkulator uten kommunikasjonsmuligheter

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Automatiseringsteknikk (017AU)
Elkraftsystemer (006EK)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.