IE100212 - Mikrokontrollere

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Mikrokontrollerens hovedkomponenter og arkitektur

Grunnleggende imperativ programmering

Grunnleggende elektronikk

Grunnleggende digitalteknikk, logikk og kombinatorikk

Bruk av laboratorieutstyr med vekt på måleteknikk og sikkerhet

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

typiske mikrokontrollere, herunder komponenter og arkitektur; bruksområder; og fordeler og begrensninger

imperativ programmering som paradigme, herunder grunnprinsipper; fordeler og begrensninger; og kontraster til andre programmeringsparadigmer

Ellære og grunnleggende elektronikk, herunder vanlige komponenter; grunnleggende analoge og digitale kretser; og ulineariteter.

  

Læringsutbytte - Ferdigheter:

å programmere mikrokontrollere, herunder bruk av datatyper, kontrollstrukturer, funksjoner og biblioteker; teknikker for testing og feilsøking; analyse av programflyt; samt skrive programmer som er lette å lese, utvide, vedlike og er godt dokumenterte

bruk av kretsdiagrammer og koblingsskjema, herunder å koble opp kretser etter spesifikasjoner og analysere dem ved bruk av Ohms lov og Kirchhoffs lover

omforming mellom analoge og digitale signaler og informasjon; bruk av det binære tallsystem; og bruk og analyse av logiske og kombinatoriske kretser

  

Læringsutbytte - Kompetanse:

ha en grunnleggende forståelse av sammenhengen mellom programvare og maskinvare

ha et bevisst forhold til sikkerhet i laboratoriet og kunne håndtere komponenter og laboratorieutstyr på en trygg måte

kunne kommunisere muntlig og skriftlig om tema i emnet, såvel med faglig som ikke-faglig målgruppe

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Emnet er praksisnært med stort fokus på laboratoriearbeid både individuelt og i grupper. Laboratoriearbeidet er delt opp i et antall laboratorieøvinger som utforsker emnets tema og skal føre til at læringsmålene nås. I tillegg undervises det i bakenforliggende teori gjennom forelesninger og oppgaveløsning.  

Obligatoriske arbeidskrav:

Inntil seks obligatoriske laboratorieøvinger. For å få adgang til eksamen, må alle øvingene være godkjent innen gitte frister.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

5 timers individuell skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Automatiseringsteknikk (017AU)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
04.12.2017

Innlevering
04.12.2017

107 , Gymsal
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.