course-details-portlet

IDS4001 - Industrielle markeder og prognoser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Gruppeoppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Gruppeoppgave 100/100

Faglig innhold

Kort repetisjon om grunnleggende prinsipper for planlegging og oppfølging av økonomisk virksomhet, kostnadsanalyser, kostnadsfordeling, kalkulasjon i ulike produksjonssammenhenger og med grunnlag i aktivitetsanalyse samt hovedprinsipper for føring av et finansregnskap med resultat og balanse.

En sentral del av kurset fokuserer på hvordan analyser av ulike markedsorganiseringsformer (fullkommen konkurranse, monopol, oligopol osv.) samt prognoser av markedsutviklingstrender og av andre sentrale makroøkonomiske rammebetingelser påvirker bedriftens beslutninger.

Kurset tar deretter opp hvorfor og hvordan selskaper bør utføre prediksjon og hvilke verktøy man har til rådighet. Analyse av trender, sesong, og sykler i data. Regresjonsmodeller. Autoregressive- og glidende gjennomsnittsmodeller (ARMA), ARIMA, VAR og GARCH-models. Modellevaluering. Avanserte modeller for prediksjon. Prediksjonsmodeller basert på kvalitativ informasjon. Praktisk implementering av prediksjonsmodeller i bedrifter og organisasjoner. Bruk av databaser og statistisk programvare i prognosearbeidet.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført kurset, skal studenten kunne analysere industrielle markeder og lage framskrivninger av sentrale trekk i industrielle markeder. Studenten skal kunne definere en sample og beskrive data, forstå og diskutere empiriske resultater, kunne lage metodisk solide framskrivninger og kunne kommunisere konklusjoner og implikasjoner basert på analysen. Studenten skal kunne skrive og presentere et term-paper basert på materialet som læres i kurset.

Følgende minimumskrav for å bestå emnet med hensyn til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse er:

Kunnskap:

Studenten skal ha oversikt over sentrale trekk i industrielle markeder og om variasjon i markedsmodeller innenfor en kontekst av den enkelte bedrifts behov og strategier.

Ha god og oppdatert kunnskap av kvantitative modeller for markedsprognoser og framskrivninger.

Ferdighet:

Studenten skal kunne analysere konkrete markeder basert på case-studier og kunne lage prognoser for trender/utvikling av sentrale markedsparametre som f.eks. pris, produksjonsvolum osv.

Studenten skal kunne bruke data, dataprogrammer og analytiske verktøy som er egnet for prognosearbeidet.

Studenten skal kunne formidle på en pedagogisk måte resultater fra framskrivningsanalyser.

Generell kompetanse

Dypere forståelse av hvordan industrielle markeder fungerer, hvorfor bedriftene trenger markedsprognoser, når disse prognosene trengs og hva slags prognoser det er behov for i ulike beslutningssituasjoner og i ulike markedskonstellasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og oppgaveløsning i klasse og individuelt. 4 forelesningstimer og 2-4 øvelsestimer per uke. Kurset gis i form av intensive forelesninger flere timer per dag, flere dager i uken i løpet av få uker. Kurset kan alternativt tas som et tilrettelagt selvstudium. Betydelig bruk av øvingstid på case-studier fra virkeligheten må påregnes.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oblig

Mer om vurdering

Innlevering av semesteroppgave (term-paper). Bokstavkarakterer A-F.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Industriell innovasjon og digital sikkerhet (MIIDS)

Forkunnskapskrav

Matematikk og statistikk for økonomer/ingeniører på bachelornivå

Kursmateriell

Bok om tidsrekkeanalyse og gjennomgang av flere artikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Gruppeoppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Gruppeoppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU