IDRSA2901 - Bacheloroppgave i kroppsøving og idrettsfag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Studentene skal gjennomføre et forskningsarbeid over et selvvalgt emne retter mot kroppsøving og/eller idrettsfag. Studentene skal sette seg inn i fagområdet og arbeidet bør omfatte en empirisk undersøkelse. Problemområde og problemstilling skal godkjennes av emneansvarlig som også oppnevner veileder. Forskningsarbeidet skal sammenfattes i en skriftlig rapport (bacheloroppgaven) med redegjørelse for problemstilling, teori, metode, resultater, samt en diskusjon av resultatenes betydning. Bachleoroppgaven bør være av størrelsesorden 15-25 sider (5.500-10.000 ord).

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - Studenten skal kunne:
* arbeide selvstendig med faglige spørsmål innenfor idrettsvitenskap.
* vise hvordan teori og empiri knyttes sammen i idrettsvitenskapelige forskningsarbeider gjennom å skrive en bacheloroppgave i idrettsvitenskap.
* skrive et faglig arbeid (bacheloroppgave) som oppfyller de grunnleggende kravene til vitenskapelig framstilling og argumentasjon.

Ferdighetsmål - Studentene skal kunne:
* avgrense fordypningstema, formulere en problemstilling, gjennomføre en faglig forsvarlig analyse og rapportere i form av en bacheloroppgave i idrettsvitenskap.
* gi en muntlig presentasjon av sitt eget faglige arbeid.
* delta i kritiske, faglige diskusjon om sitt eget faglige arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning i 2 t. pr. uke i ca. 5 uker. Obligatorisk veiledningsseminarer med presentasjon av egen prosjektskisse og kommentarer til andres prosjektskisser. I tillegg tilbys kurs i litteratur- og kildesøk. Vurderingsform: Bacheloroppgaven og muntlig eksamen. Muntlig eksamen brukes til å justere karakteren med inntil ett trinn. Den muntlige prøven omfatter både bacheloroppgaven og det selvvalgte pensum.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk veiledning og kurs

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag (MLKIDR)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter tatt opp til femårig lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag.

Kursmateriell

Opplyses ved semesterstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
16.11.2018

Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.