IDRSA1017 - Idrettsvitenskapelig forskningsmetode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i grunnleggende metodelære for samfunns- og idrettsvitenskap. Det legges vekt på å gjennomgå valg av metode for datainnsamling, innsamling av data, utvikling av instrumenter for datainsamling (f.eks. intervjuguide, spørreskjema, akselerometer, pulsmåler) og enkel dataanalyse. Grunnleggende vitenskapsteori og forskningsetikk er en del av emnet.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål
studenten skal:
* ha grunnleggende innsikt i samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder, herunder utforming av forskningsspørsmål, valg av forskningsdesign, utvelgelse av undersøkelsesenheter og innsamling av data.
* ha innsikt i de grunnleggende prinsippene for kvalitativ og kvantitativ analyse.
* kjenne til de grunnleggende forskningsetiske reglene.

Ferdighetsmål
studenten skal kunne:
* skrive en samfunnsvitenskapelig fagartikkel basert på kvantitative data og enkel kvantitativ analyse
* skrive en samfunnsvitenskapelig fagartikkel basert på kvalitative data og enkel kvalitativ analyse
* kunne anvende de sentrale måleinstrumentene i samfunns- og idrettsvitenskap

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 4 timer pr. uke i henhold til forelesningsplan. Gruppeøvinger med veiledning og pc-lab tilsvarende 2 timer pr. uke i hele semesteret. Øvingsopplegget presenteres ved semesterstart. Vurderingsform: 5 timers skriftlig prøve

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent(e) øvingsoppgave(r)

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDRSA1016 15.0 01.09.2016
SOS1002 7.5 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 29.11.2017 09:00 DI41
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.