IDRI2008 - Drift av datasystemer 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Gruppeeksamen 40/100 3 dager
Skriftlig eksamen 60/100 3 timer

Faglig innhold

Bruk av Linux kommandoskall, installasjon av Linux og bruk
av pakkebehandlere, tjenester (Web, databaser, e-post, DNS, DHCP, VPN) og virtualisering, brukeradministrasjon (LDAP, PAM), integrasjon med MSWindows, nettverk (IP-ruting, brannmur, NAT, VLAN, trådløse nett og nettverksadministrasjon) backup, sikkerhet, skallprogrammering, programutviklingsmiljø.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Redegjøre for de mest brukte Linux-distribusjonene, vite hvilke som er mest brukt som tjenere
- Bruke Linux kommandogrensesnitt til vanlig fil- og mappebehandling, men også til drift av egen Linux arbeidsstasjon.
- Forklare oppbygging av de mest brukte nettverkskonfigurasjonene inkludert tjenere, rutere og sikkerhetsaspekter
- Forklare hvordan oppsett av filtjenere, brukeradministrasjon og autentisering foregår i et nettverk.

Ferdigheter:
- installere Linux på egen arbeidsstasjon og på tjenermaskin, samt konfigurere og drifte denne.
- installere og konfigurere nettverk bestående av Linux-tjenere og Windows-klienter, samt feilfinning i installasjonen.
- lage skriptprogrammer for å overvåke systemet og for gjentagende systemoppgaver
- designe et IP-nettverk og begrunne oppbygning, funksjonalitet og sikkerhet i nettverket.
- installere og konfigurere tjenerprogramvare for webpublisering, database og nettverksfunksjonalitet.
- installere og drifte typiske tjeneroppgaver som epost, dns, dhcp
- installere og drifte sikkerhetstiltak som backup og brannmur
- lage skriptprogrammer for automatisering av rutinearbeid som lage brukerkontoer, kjøre i gang programmer med kompliserte oppsett, lete frem og behandle filer m.m
- installere og konfigurere en webtjener med LAMP-arkitektur
- installere og konfigurere en Linux-basert VPN-løsning
- installere, konfigurere og drifte Linux-baserte rutere og svitsjer

Generell kompetanse
- redegjøre for framveksten av Linux og dens historie med basis i UNIX og GNU
- forklare begrepet free software og liste opp kriterier og krav som gjelder for free software

Læringsformer og aktiviteter

Hovedsakelig er det gruppebasert praktisk arbeid på nettverks-lab. Til
hver økt er det forelesning som intro til aktuelt tema. Arbeidet på lab-en avsluttes med et 2-ukers prosjektarbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Avsluttende prosjektoppgave
  • Obligatoriske innleveringer etter arbeid på lab

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
3 innleveringer må være godkjent.

Utsatt eksamen: Praktisk gruppeeksamen på lab ved neste ordinære gruppeeksamen. Ny/utsatt skriftlig eksamen avholdes i august. Utsatt eksamen for skriftlig del kan gjennomføres som muntlig eksamen.

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Informatikk, drift av datasystemer (ITBAINFODR)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i Informatikk med spesialisering i Drift av Datasystemer.

Kursmateriell

Praktisk Linux av Geir Maribu, 3. utgave pluss utdelt materiale i form av pdf-filer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Gruppeeksamen 40/100 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 60/100 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.