IDRI2004 - Informasjons- og systemforvaltning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 40/100
Skriftlig eksamen 60/100 3 timer E

Faglig innhold

Eksterne og interne trusler mot informasjonssikkerheten, sikre tjenester, beredskapsplaner, rutiner for drift og forvaltning av IT-systemer og tjenester, anskaffelsesprosedyrer, styringssystemer, rammer for sikkerhetsarbeidet, standardene 27001 og 27002, gap- og risikoanalyser, sikkerhetspolicy, sikkerhetskultur, sertifisering, sikkerhetskrav til IT-systemer og tjenester, måling og evaluering.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten kan:
- gjøre rede for angrepsformer og beskyttelsestiltak på maskiner og nettverk
- redegjøre for rammefaktorer og rutiner knyttet til drift og vedlikehold av IT-produkter
- gjøre rede for betydningen av informasjonssikkerhet for bedriftens økonomi og omdømme
- forklare anvendelsen av standardene ISO 27001 og ISO 27002, med vekt på både sammenhenger og forskjeller mellom dem
- forklare en trinnvis plan for innføring av et styringssystem for informasjonssikkerhet og redegjøre for kritiske suksessfaktorer i hver av fasene
- redegjøre for forutsetninger og tiltak for å skape en sikkerhetskultur i en bedrift

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
- gjøre en vurdering av strategi og tiltak for forankring av sikkerhetsarbeidet, basert på en forutgående analyse av situasjonen i en konkret bedrift
- gjennomføre en risikoanalyse for en konkret bedrift basert på en standard fremgangsmåte og prioritere og innføre relevante tiltak for å redusere risikoverdien for kartlagte trusler
- velge og utarbeide relevante sikkerhetspolicyer for en konkret bedrift
- foreslå en strategi for å involvere bedriftens egne ansatte i endringsprosessene knyttet til innføring av et ISMS
- vurdere behovet for å involvere ekstern kompetanse i sikkerhetsarbeidet
- vurdere og gi konstruktive tilbakemeldinger på andres arbeid
- reflektere over egen utøvelse og utvikle denne basert på tilbakemelding fra andre

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
- både individuelt og i grupper, demonstrere effektiv kommunikasjon, både skriftlig og muntlig
- kan benytte relevante standarder og beste praksis i sikkerhetsarbeidet
- kan søke etter og anvende relevant fagstoff for å belyse en gitt problemstilling

Læringsformer og aktiviteter

Det gjennomføres ulike undervisningsaktiviteter (forelesninger, selvstendig arbeid med øvingsoppgaver, presentasjoner) i løpet av semesteret.
Alle øvinger gjøres gruppevis og de som er obligatorisk skal leveres inn til øvingslærer for godkjenning/karaktervurdering.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

3 av 3 mindre øvinger må være godkjent.

Det gjennomføres også 3 større øvingsarbeider gruppevis. Disse får en tilbakemelding fra faglærer underveis, og kan deretter leveres på nytt til en samlet sluttvurdering med karakter.

NY / UTSATT EKSAMEN:
Mappevurdering: Ved neste gjennomføring av emnet
Skriftlig eksamen: Desember.

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
IT-støttet bedriftsutvikling (ITBAITBEDR)
Informatikk, drift av datasystemer (ITBAINFODR)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i Informatikk med spesialisering i Drift av Datasystemer.

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IBED2003 10.0 01.09.2017
IFUD1119 10.0 01.09.2017
IINI2009 10.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Mappevurdering 40/100
Høst UTS Skriftlig eksamen 60/100 E 06.12.2017 09:00 D8, bygg 3
Vår ORD Mappevurdering 40/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 60/100 E 15.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.