IDRI1005 - Objektorientert programmering med systemarbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 50/100 1 semestre
Skriftlig eksamen 50/100 4 timer ALLE

Faglig innhold

Programmering: Introduksjon til objektorientert programmering. Klasser, objekter, synlighet, metoder, konstuktører, samarbeid mellom objekter, oversikt over klassebiblioteket til .Net, filbehandling, databaseoppkobling.
Systemarbeid: Introduksjon til systemutvikling, objektorientert analyse og design, Unified Modeling Language (UML), dokumentasjon basert på modelldrevet utvikling, testing, interessentanalyse, risikostyring, kost-/nytteanalyse og prosjekt.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Programmering
- kan gjøre rede for prinsipper innen objektorientert programmering
- kan forklare hvorfor en bør utvikle et program med tydelige skiller mellom modell (data), view (brukergrensesnitt) og controller (logikk)
- kjenner til fordeler med objektorientert utvikling
- kjenner til begrepet synlighet

Systemarbeid
- kan gjøre rede for en objektorientert, smidig, iterativ og inkrementell systemutviklingsmodell
- har satt seg inn i hvordan et prosjekt styres, dokumenteres og gjennomføres

Ferdigheter
Programmering
- kan bruke avansert funksjonalitet i et utviklingsmiljø for å programmere mer effektivt og unngå feil
- kan beskrive klasser, kontrollstrukturer og samarbeid mellom objekter ved hjelp av enkle UML-diagrammer
- kan anvende eksisterende klasser fra .NET-rammeverket
- kan lage egendefinerte klasser med variabler, konstruktører og metoder
- kan opprette og manipulere objekter og relasjoner mellom objekter
- kan programmere opp mot filer og databaser
- kan bruke egnede samarbeidsverktøy for systemutvikling


Systemarbeid
- kan bruke en objektorientert, smidig, iterativ og inkrementell systemutviklingsmodell til å designe et informasjons¬system
- kan lage implementeringsuavhengige informasjonsmodeller basert på Unified Modeling Language (UML)
- kan bruke informasjonsmodeller til å dokumentere informasjonssystemets visjon (forstudie), krav og arkitektur
- kan sette opp interessent- og risikoanalyse samt å håndtere kostnads- og ressursstyringen knyttet til aktuelt prosjekt
- kan jobbe effektivt og målrettet i et team mot et felles mål

Generell kompetanse:
- kan analysere ikke-trivielle problemstillinger og kan identifisere og planlegge en objektorientert løsning på problemet
- kan sette seg inn i og forstå andres kode
- kan dele og formidle informasjon og kunnskap med teamdeltakere og oppdragsgivere
- har respekt for etiske regler knytt til utviklingen av informasjonssystem
- har utviklet gode skrive- og framstillingsferdigheter

Læringsformer og aktiviteter

Praktiske obligatoriske øvinger individuelt og i team, gjennomføring av prosjekt, veiledningsmøter med faglærer. For campusstudenter også forelesninger på interaktiv datalab.

Obligatoriske aktiviteter

  • Objektorientert programmering med systemarbeid - obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Arbeidskrav
Det gis 8 øvinger hvorav 6 må være godkjent før endelig karakter settes.
I tillegg alle innleveringer knyttet til prosjektfasene og muntlig presentasjon av prosjektet.

Vurdering
Et prosjekt med innleveringer. Prosjektinnlevering skal være i henhold til spesifikasjon (oppgis ved prosjektstart). Prosjektet gjennomføres i team. I vurderingen av prosjektet teller prosess, dokumentasjon og produkt. Individuelle vurderinger kan gis.

Utsatt eksamen:
- skriftlig eksamen: desember
- prosjekt: neste gang emnet går.

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet for alle delvurderinger er gjennomført.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
IT-støttet bedriftsutvikling (ITBAITBEDR)
Informatikk, drift av datasystemer (ITBAINFODR)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling og Bachelor i Informatikk med spesialisering i Drift av Datasystemer.

Kursmateriell

Egenproduserte leksjoner og relevante lenker vil bli gjort tilgjengelig på skolens læringsplattform etter studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 50/100 ALLE 06.12.2017 09:00
Vår ORD Oppgave 50/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 50/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.