course-details-portlet

IDG1006 - Fysisk prototyping

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 50/100 1 semestre ALLE
Rapport 50/100 1 semestre ALLE

Faglig innhold

Utvikling og testing av prototyper står sentralt i designfaget og i dette emnet får studentene stifte bekjentskap med prototypens rolle i designprosessen.

I dette emnet får studentene en introduksjon til noe av kjernen i design- og interaksjonsdesignprosessen gjennom å undersøke, forme, utvikle, teste og forbedre en fysisk/teknisk løsning på en systematisk måte. Sentralt i dette vil være utvikling og forbedring av en prototype.

Studentene skal utvikle en fysisk/teknisk løsning som skal [1]løse et problem eller [2] gi en ny mulighet i det designverkstedet der de arbeider. Fagmiljøet vil gi studentene konkrete alternativer/forslag til idéer studentene kan arbeide med og vil også gi rammebetingelser før arbeidet starter.

Studentene vil arbeide i grupper på 2 eller 3 medlemmer. Emneansvarlig avgjør gruppestørrelsen og -sammensetningen i starten av emnet.

Arbeidet gjennomføres med en brukersentrert designmetodikk og arbeidet i emnet vil gå parallelt med, og bruke teori/metodikk fra — undervisningen i emnet idg1362 Introduksjon til brukersentrert design. Studentene bruker andre studenter og fagmiljøet som testpersoner under arbeidet.

Studentene vil etter behov, få opplæring å sette sammen enkel elektronikk, bruke programvare, 3D-skriver og laserkutter for å bygge systemets deler.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter gjennomført emne skal studentene ha grunnleggende kunnskap om å:
...jobbe trygt/sikkert i et verkstedmiljø
...delta i et systematisk kvalitetsforbedringsarbeid
…prototypens rolle i en designprosess

Ferdigheter:
Etter gjennomført emne skal studentene ha følgende ferdigheter:
Bygge enkle fysiske prototyper og forbedre disse på en systematisk måte
Bruke utstyr på en trygg og forsvarlig måte.

Generell kompetanse:
Etter gjennomført emne skal studentene ha følgende generelle kompetanse:
Kunne arbeide med kvalitetsforbedring, selvstendig og i samarbeid med andre
Kunne sette seg inn i andre menneskers behov/følelser og utforme løsninger i tråd med dette

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Nettbasert kurs i verkstedsikkerhet
Praktisk opplæring under veiledning på verksted for å beherske maskiner/utstyr
Prosjektarbeid under formativt-iterativ veiledning
Arbeid i verksted
Presentere arbeidet muntlig/visuelt for andre medstudenter og emneansvarlig
Undervisning og veiledning vil foregå på norsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Nettbasert kurs/test
  • Arbeidsprøve
  • Presentasjoner

Mer om vurdering

Undervisningen og presentasjoner vil foregå i klasserom og veiledning vil foregå i avdelingens verksted.

Grunnlaget for vurderingen vil være en [1]gruppebasert rapport og et [2]kort individuelt refleksjonsnotat. Disse to vurderingsformene må begge bestås for å få karakter i emnet.

Rapporten skal dokumentere prosessen studentene har vært gjennom, bl.a. skisser, prototyper, testresultater/brukertesting m.m. Det individuelle refleksjonsnotatet skal dokumentere den enkelte studentens bidrag til prosjektarbeidet og gi rom for at studenten kan uttrykke prosjektarbeidets forbedringspotensial.

Ved ikke bestått karakter, må emnet tas på nytt ved neste gjennomføring. Bestått delvurdering og godkjente arbeidskrav må ikke tas på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Interaksjonsdesign (BIXD)

Forkunnskapskrav

Emnet er begrenset til studenter i programmet Bachelor i Interaksjonsdesign.

HMS0004 tas i starten av emnet.

Kursmateriell

Kurset vil bruke og referere til pensum i emnet IDG1362.

Studentene vil måtte kjøpe kursmateriell i form av enkel elektronikk for inntil 1000 kroner i starten av emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Rapport 50/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 50/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU