course-details-portlet

IDG1006 - Fysisk prototyping

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosessrapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosessrapport 100/100

Faglig innhold

I dette emnet skal studentene følge de ulike fasene i et designrammeverk for å bygge et lite fysisk system som løser et problem. Designrammeverket er iterativt, så studentene skal gjenta fasene flere ganger for å videreutvikle kvaliteten på systemet de lager.

Arbeidet er individuelt, men studentene møter til gruppevis formativ-iterativ veiledning for å drøfte sitt eget og andres arbeid. Studentene blir også oppfordret til å samarbeide med andre studenter i klassen underveis.

I emnet bygger studentene en fysisk prototype ved hjelp av ulike materialer, bl.a. elektronikk, på instituttets designverksted på Gjøvik. Før arbeidet kan starte, må studentene gjennomføre nødvendig sikkerhetsopplæring for å få tilgang til verkstedets ressurser.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene ha:

Grunnleggende kunnskap om...

 • designrammeverk for å styre en iterativ designprosess, og herunder enkle metoder for å samle innsikt, definere et problem, drive kreativ idéutvikling, utvikle prototyper og testing
 • helse, miljø og sikkerhetsutfordringer og -løsninger, generelt og i et verkstedmiljø
 • prototypens rolle i en designprosess
 • bærekraftsbegrepet i produksjon av fysiske prototyper
 • ulike former for produksjonsmetoder og tilnærminger til produksjon av fysiske deler
 • enkel elektronikk brukt i en prototypingssammenheng

Grunnleggende ferdigheter

 • Bruke et enkelt designrammeverk med enkle tilhørende metoder for å dokumentere arbeidet med å utvikle et teknologisk system
 • Kombinere kunnskap, erfaringer og et refleksjonsrammeverk for å utvikle en refleksiv prodsjektdokumentasjon
 • Designe enkle deler i 2D og 3D verktøy for å produsere deler i ulike materialer og med ulike prosesser/maskiner
 • Bygge et lite elektronisk system av enkle elektroniske komponenter og enkel kode
 • Kombinere fysiske deler og enkel elektronikk for bygge en fysisk prototype
 • Arbeide på en trygg og sikker måte på et verksted

Grunnleggende generell kompetanse

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring definerer generell kompetanse slik: "Med generell kompetanse forstås evnen til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng." I dette emnet måles studenten på sin evne til å...

 • utvise evnen til refleksjon og kritisk tenking knyttet til egen utvikling av et fysisk system som skal løse et problem eller tilby en ny mulighet for en bruker
 • sette seg inn i arbeidet til en eller flere medstudenter og bidra med konstruktive innspill til forbedring
 • dokumentere sitt eget arbeid og reflektere rundt de valg studenten har tatt og det arbeidet som er gjort

Læringsformer og aktiviteter

See avsnitt om faglig innhold.

Obligatoriske aktiviteter

 • Generell helse, miljø og sikkerhet på verksted,
 • Maskinopplæring
 • Innsamling av innsikt og definering av et problem
 • Idéutvikling
 • Low-fidelity prototype
 • Testing av low-fidelity prototype

Mer om vurdering

Studentene gjennomfører to obligatoriske oppgaver som er knyttet til helse, miljø og sikkerhet i verkstedet i starten av emnet. I dette vil det også inngå en opplæring i trygg og sikker bruk av teknisk utstyr og prosesser.

Videre leverer studentene en serie med obligatoriske arbeidsoppgaver der de dokumenterer og reflekterer rundt sitt eget arbeid, og som forbereder dem på eksamensinnleveringen.

Til slutt vil studentene levere inn et større skriftlig eller videobasert refleksjonsarbeid der studentene skal dokumentere og reflektere rundt sin designprosess og prototype. Dette arbeidet karaktersettes på en skala fra A-F.

Kontinuasjon skjer ved at studentene melder seg opp i emnet på nytt, og fullfører gjenstående obligatoriske arbeidskrav og leverer eksamensarbeidet i tråd med oppdaterte innleveringskrav.

Obligatorisk arbeid som ikke leveres innen tidsfristen

Studentene kan ta kontakt med foreleser for å søke om utsatt frist for innlevering av et obligatorisk arbeid. Søknaden må komme før innleveringsfristen. Om det finnes en skjellig grunn til å innvilge en utsatt innlevering, får hen da mulighet til å levere det obligatoriske arbeidet forsinket og innen 3 arbeidsdager (evt 3 arbeidsdager etter f.eks utløpet av en sykemelding). Overholdes heller ikke denne fristen uten skjellig grunn, så blir studenten ikke meldt opp til avsluttende vurdering i emnet i inneværende semester. Obligatoriske øvelser følger studenten dersom studenten heller velger å ta emnet senere dersom emnet ikke har gjennomgått vesentlige endringer i mellomtiden.

Obligatorisk arbeid som vurderes som ikke-bestått

Studenter som ikke har fått godkjent et innlevert obligatorisk arbeid får en muntlig eller skriftlig begrunnelse for beslutningen, og får mulighet til å forbedre det obligatoriske arbeidet innen 3 arbeidsdager. Dersom den nye innleveringen også vurderes som ikke-bestått og det ikke foreligger vesentlig omstendigheter som tilsier noe annet, så vil studenten bli stående uten godkjent arbeidskrav og mister retten til å gå opp til den avsluttende vurderingen i emnet. Disse reglene gjelder for dette emnet, men andre emner kan ha andre regler knyttet til obligatoriske arbeider.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Interaksjonsdesign (BIXD)

Forkunnskapskrav

Dette emnet er begrenset til studenter i programmet Bachelor i Interaksjonsdesign.

Kursmateriell

Informasjon om læremidler i emnet, vil bli gitt i forbindelse med studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosessrapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Prosessrapport 100/100

Utlevering
01.11.2023

Innlevering
05.12.2023


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU