course-details-portlet

IDG1006 - Fysisk og taktil interaksjon

Om emnet

Nytt fra studieåret 2019/2020

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 50/100
Oppgave 50/100

Faglig innhold

Analyse og design av interaksjon som materiale (emergens, playability, fysiske, taktile og sensoriske kvaliteter).
Metoder for å designe og beskrive opplevelse av interaksjon i ulike medier og miljøer, samt for ulike personer.
Prototyping med:
-Interaksjon som materiale: Praktisk erfaring av å koble sammen og bruke elektronikk for lage interaktive prototyper.
-Interaksjon som materiale: Enklere programmering (analog og digital input og output)
-Papir (tegne og bygge 2D og 3D modeller, bygge in elektronikk)
-Tekstil (form volum, lysspredning, bygge in elektronikk med tekstile teknikker)
-Lyd og tidsdimensjon i interaksjon (f.eks. klokke, alarm, rytme, langsam-rask, over kort/feedback og lang tid, bakgrunn/ambience, bygge inn og bruke høytalere)
Analyse av:
-Interaksjon, affordance og interaksjonsformer i state-of-the-art produkter, tjenester og installasjoner innen spill, kunst, kultur, helse, trening, industri.
-Human centred design/personsentrert designmetodikk:
Observasjoner
-Konseptutvikling og prototyping med oppdragsgiver
Prosjekt med mennesker i en situasjon og miljø:
-Interaksjon med mennesker som opplever noe i et miljø (f.eks. Barn og ungdommer som lær og leker på Vitensentere, kunst museum)
-Interaksjon med er brukerdefinert mål, f.eks.. å styrke helse, leke, navigere i en fysisk miljø (f.eks. med hjelpemidler, isanserom/multisensorisk miljø, på eldresenter)
Dokumentasjon med:
-Tekst
-Video
-Lyd
-Nett

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter gjennomført emne skal studenten ha grunnleggende kunnskap om:
- Hvilke deler et fysisk og taktilt interaktivt system består av.
- Hvordan et slikt system kan styres med programkode.
- Hvordan forskjellige personer kan oppleve og motiveres til å interagere med et slikt system i bruk.
- Forholdet mellom tekniske og estetiske designteknikker i fysiske prototyper og interaksjon og kommunikasjon i bruk.
- Grunnleggende programmering av interaksjon med mikrokontroller, sensorer og aktuatorer.
Ferdigheter:
Etter gjennomført emne skal studenten ha grunnleggende ferdigheter i å:
- Skissere og lage modeller og prototyper i fysiske materialer i papir, tekstil, elektronikk, programkode, lys og vibrasjoner.
- Designe, teste og modifisere interaktive systemer basert på interaksjon med sensorer og aktuatorer i en mikrokontrollere.
- Bruke verktøy for modellframstilling i papir, tekstil, og andre verktøy, for å kommuniserer en idé.
- Lage enklere opptak av lyd og video, redigere kortere dokumentasjoner av interaksjon med prototypene i lyd og video, for å publisere på nett.
- Lage kort intervju eller observasjon med brukere av en interaktiv prototype og dokumentere med video og lyd.
- Presentere interaktive designkonsepter, opplevelsekvaliteter, sammenheng og prosesser i ulike fysiske og digitale medier, utstillinger og skissemodeller.
- Dokumentere prosess kontinuerlig, i tekst, bilde, video og lyd i digital dagbok/blogg.
Generell kompetanse:
Etter gjennomført emne skal studenten kunne bruke kunnskaper og ferdigheter sammen for å kunne:
- Analysere et behov og designe, skissere, teste, modifisere og implementere et interaktivt system basert på en mikrokontroller-plattform med sensorer og aktuatorer.
- Argumentere ut fra interaktive designkonsepter, fysiske og taktile prototyper og multisensoriske modeller og skissemodeller.
- Argumentere ut fra forskningsbaserte diskusjoner om designsammenheng, designprosesser, estetiske opplevelsekvaliteter (f.eks. lyd, visuelle, vibrasjon, bevegelse, interaksjon i tid og rom), og verdi for brukeren i fysiske samt dynamiske, digitale og interaktive medier.
- Dokumentere og presentere prosjektresultater skriftlig, muntlig og visuelt.

Læringsformer og aktiviteter

-Forelesninger.
-Lab-arbeid med øvelser.
-Prosjektarbeid og workshops.
-Presentasjoner, utstillinger og dokumentasjon med analyser og argumentasjon i fysisk-taktil-visuell-lyd form, i tekst og på nett.
Obligatoriske aktiviteter:
-Deltakelse i sikkerhets- og brukerkurs/HMS på verksted.
-Workshop 1: mikrokontroller med sensorer og lys. Kan inneholde gjennomføring av individuelle øvelser som dokumenteres i studentens blogg.
-Workshop 2: elektronikk, sensorer og koding. Kan inneholde gjennomføring individuelle øvelser som dokumenteres i studentens blogg.
-Workshop 3: modellering og modellbygging. Kan inneholde gjennomføring individuelle øvelser som dokumenteres i studentens blogg.
-Etablering av studentens personlige blogg for emnet, med publisering av materialtester, skisser, dokumentering med video, lyd og intervju fra workshops og prosjekt.
-Minst 3 formative gruppeveiledningsmøter og muntlig presentasjon og utstilling av gruppens arbeider.
- Besøk og presentasjoner hos oppdragsgiver

Vurdering:
Gruppeprosjekt 1: Offentlig utsmykking og/eller design, med levering av prototype, samt videodokumentasjon av interaksjon av bruk, intervju med brukere, prosessbeskrivelse, bruk av kurslitteratur i studentens individuelle blogg.
Gruppeprosjekt 2: Tverrfaglig samarbeide innen f.eks. helse/bærekraft/miljø/kunst/formidling/læring, med levering av prototype, samt videodokumentasjon av interaksjon av bruk, intervju med brukere, prosessbeskrivelse, bruk av kurslitteratur i studentens individuelle blogg.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeid-se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Ved ikke bestått karakter, må emnet tas på nytt ved neste gjennomføring. Bestått delvurdering og godkjente arbeidskrav må ikke tas på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Interaksjonsdesign (BIXD)

Forkunnskapskrav

Emnet er begrenset til studenter i programmet Bachelor i Interaksjonsdesign.
Studentene må ha gjennomført HMS-kurs (HMS0004) for deltakelse i faget.

Kursmateriell

-Banzi, M., Shiloh, M. (2014). Getting Started with Arduino: The Open Source Electronics Prototyping Platform. 3 edition. Sebastopol, California: Maker Media, Inc.

-Arduino UNO protoyping plattform (eller kompatibel kopi), mikrokontroller, med relevante sensorer, komponenter, lysdioder, etc. http://www.arduino.cc.

 

Kostnad for material og komponenter opp til kr. 500 per student tilkommer.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU